Công trình khoa học của GS Hoàng Tụy

Giáo sư Hoàng Tụy là tác giả và đồng tác giả 175 công trình toán học đã được công bố. Công trình sớm nhất đăng ở Nga, cách đây đúng 60 năm. Công trình gần đây nhất năm 2017, lúc giáo sư đã 90 tuổi. Quả là một nhà khoa học lực lưỡng!

Nhưng cái lớn lao nhất ở ông chưa phải là Toán học, mà là khí phách và trí tuệ của một sĩ phu hiện đại trước vận nước - điều mà Nhà nước này không dám nhìn nhận.

Lời ông trăng trối thật chua xót: "Hồi trẻ tôi tưởng đến tuổi này là nước nhà hoàn toàn độc lập, nhân dân hạnh phúc, thế mà hóa ra khó khăn quá chừng".

Hoàng Dũng

1 Y. Shi, H.D. Tuan, Hoang Tuy, S. Su, Global optimization for optimal power flow over transmission networks. Journal of Global Optimization, 69 (2017), 745–760, (SCI-E); Scopus.
2 Hoang Tuy, Convex analysis and global optimization. Second edition. Springer Optimization and Its Applications, 110. Springer, [Cham], 2016. xvi+505 pp. ISBN: 978-3-319-31482-2; 978-3-319-31484-6.
3 Hoang Tuy, H. D. Tuan, T. T. Son and P. T. Khoa, Monotonic optimization báed decoding for linear code, Journal of Global Optimization, 55 (2013), 301 - 312, SCI(-E); Scopus.
4 Hoang Tuy, H. D. Tuan, Generalized S-lemma and strong duality in nonconvex quadratic programming, Journal of Global Optimization, 56 (2013), 1045 -- 1072, SCI(-E); Scopus.
5 Hoang Tuy, Topological minimax theorems: old and new, Vietnam Journal of Mathematics, 40 (2012), 391 -- 405.
6 Hoang Tuy, A new topological minimax theorem with application, Journal of Global Optimization 50 (2011), no. 3, 371–378, SCI(-E); Scopus.
7 Hoang Tuy, $D(C)$-optimization and robust global optimization, J. Glob. Optim., 47 (2010), 485 -- 501.
8 Hoang Tuy, Concave programming and DH-point, J. Glob Optim., 43 (2009), 407-413.
9 Hoang Tuy, Minimax: existence and stability. In: Pareto optimality, game theory and equilibria, 3 - 21, Springer Optim. Appl. 17, Springer, New York, 2008.
10 Hoang Tuy, On duality bound methods for nonconvex global optimization, J. Global Optim. 37 (2007), N0 2, 321 - 323.
11 Hoang Tuy, On a decomposition method for nonconvex global optimization, Optim. Lett. 1 (2007), 245 - 258.
12 Hoang Tuy, Parametric minimax theorems with application. Nonlinear Anal. Forum 12 (2007), 1 - 16.
13 Hoang Tuy, Nguyen Thi Hoai Phuong, A robust algorithm for quadratic optimization under quadratic constraints, J. Global Optim. 37 (2007), 557 - 569.
14 Hoang Tuy, Migdalas, N. T. Hoai-Phuong, A novel approach to bilevel nonlinear programming, J. Global Optim. 38 (2007), 527 - 554.
15 Nguyen Thị Hoai Phuong, Hoang Tuy, A unified monotonic approach to generalized linear fractional programming, J. Global Optim. 26 (2003), 229 - 259.
16 Hoang Tuy, N. T. Hoai-Phuong, Optimization under composite monotonic constraints and constrained optimization over the efficient set. Global optimization, 3 - 31, Nonconvex Optim. Appl. 84, Springer, New York, 2006.
17 Hoang Tuy, Michel Minoux, and N. T. Hoai-Phuong, Discrete monotonic optimization with application to a discrete location problem, SIAM J. Optim. 17 (2006), 78 - 97.
18 Nguyen Thi Hoai Phuong, Hoang Tuy, Faiz Al-Khayyal, Optimization of a quadratic function with a circulant matrix, Comput. Optim. Appl. 35 (2006), 135 - 159.
19 Hoang Tuy, Al-Khayyal Faiz, Polynomial optimization: a robust approach. Pac. J. Optim. 1 (2005), 357–373.
20 Hoang Tuy, Al-Khayyal Faiz, Phan Thien Thach, Monotonic optimization: branch and cut methods. Essays and surveys in global optimization, 39–78, GERAD 25th Anniv. Ser., 7, Springer, New York, 2005.
21 Hoang Tuy, On solving nonconvex optimization problems by reducing the duality gap. J. Global Optim. 32 (2005), 349–365.
22 Hoang Tuy, Partly convex and convex-monotonic optimization problems. In: Modelling, Simulation and Optimization of Complex Processes, Proceedings of the International Conference on High Performance Scientific Computing, March 10 - 14, 2003, Hanoi, Vietnam, (H. G. Bock, E. Kostina, H. X. Phu, eds.), Rolf Rannacher, Springer 2005, 485 - 508.
23 Hoang Tuy, Monotonicity in the framework of generalized convexity. In: Proceedings of the 7th International Symposium on Generalized Convexity/Monotonicity, (A. Eberhard, N. Hadjisavas and D. T. Luc, eds.), Springer 2005, 61 - 85.
24 Hoang Tuy, Minimax theorems revisited, Acta Math. Vietnam. 29 (2004), 217 - 229.
25 Hoang Tuy, Phan Thien Thach, Hiroshi Konno, Optimization of polynomial fractional functions. J. Global Optim. 29 (2004), 19 - 44.
26 Hoang Tuy, Hàm thực và giải tích hàm. NXB Đại học Quốc gia, 2003 (in Vietnamese).
27 H. D. Tuan, L. H. Nam, Hoang Tuy, T. Q. Nguyen, Multicriterion optimized QMF bank design, IEEE Trans. Sign. Proc. 51 (2003), 2582 - 2591.
28 Hoang Tuy, Nguyen Duc Nghia, Reverse polyblock approximation for generalized multiplicative/fractional programming, Vietnam J. Math. 31 (2003), 391 - 402.
29 H. Konno, N. Kawadai, Hoang Tuy, Cutting plane algorithms for nonlinear semi-definite programming problems with applications. J. Global Optim. 25 (2003), 141–155.
30 Hoang Tuy, Nguyen Duc Nghia and Le Si Vinh, A discrete location problem, Acta Math. Vietnam. 28 (2003), 185 - 199.
31 Hoang Tuy, On global optimality conditions and cutting plane algorithms, J. Optim. Theory Appl. 118 (2003), 201 - 216.
32 Nguyen Thi Hoai Phuong, Hoang Tuy, A unified monotonic approach to generalized linear fractional programming, J. Global Optim. 26 (2003), 229 - 259.
33 Hoang Tuy, Professor Le Van Thiem (1918–1991). Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998). Acta Math. Vietnam. 27 (2002), 245–247.
34 Faiz Al-Khayyal, Hoang Tuy, Fangjun Zhou, Large-scale single facility continuous location by d.c. optimization. Optimization 51 (2002), N0 2, 271 - 292.
35 Hoang Tuy, Normal branch and bound algorithms for general nonconvex quadratic programming, In: Combinatorial and global optimization, (P. M. Pardalos, A. Migdalas and R. E. Burkard, eds.), World Scientific Pblishing Co., 2002, 333 - 355.
36 Nguyen Thi Hoai Phuong, Hoang Tuy, A monotonicity based approach to nonconvex quadratic minimization. Vietnam J. Math. 30 (2002), N0 4, 373 - 393.
37 Alain Bui, Marc Bui, Hoang Tuy, A nonconvex optimization problem arising from distributed computing. Mathematica 43(66) (2001), 151–165 (2003).

38 Hoang Tuy, Cutting planes in global optimization. In: Encyclopedia of Optimization, (C. Floudas and P. Pardalos, eds.), Kluwer, I (2001), 366 - 371.
39 Hoang Tuy, Convexity and monotonicity in global optimization. In: Advances in convex analysis and global optimization, (N. Hadjisavvas and P. M. Pardalos, eds.), Kluwer, 2001, 569 - 594.
40 Hoang Tuy, A. M. Bagirov, A. M. Rubinov, Clustering via d.c. optimization, In: Advances in convex analysis and global optimization, (N. Hadjisavvas and P. M. Pardalos, eds.), Kluwer, 2001, 221 - 234.
41 Alexander. Rubinova, Hoang Tuy, Heather. Mays, An algorithm for monotonic global optimization problems, Optimization 49 (2001), 205 - 221.
42 Hoang Tuy, Monotonic optimization: problems and solution approaches. SIAM J. Optim. 11 (2000), 464 - 494.
43 Panos M. Pardalos, H.Edwin Romeijn, Hoang Tuy, Recent developments and trends in global optimization. J. Comput. Appl. Math. 124 (2000), 209 - 228.
44 H.D, S, Hoang Tuy, Tuan, Hosoe, D. C. optimization approach to robust controls: the optimal scaling value problem. IEEE Trans. Automat. Control 45 (2000), 1903 - 1909.
45 Hoang Tuy, Global optimization methods for location and distance geometry problems, In: Progress in optimization II (contributions from Australasia)(X. Q. Yang, A. I. Mees, M. Fisher and L. Jennings, eds.), Kluwer, 2000, 3 - 20.
46 Hoang Tuy, On some recent advances and applications of D.C. optimization. In: Optimization, Lecture Notes in Econom. and Math. Systems, 481 (2000), 473 - 497 (V. H. Nguyen, J. J. Strodiot and P. Tossings, eds.), Springer.
47 Hoang Tuy, Le Tu Luc, A new approach to optimization under monotonic constraint. J. Global Optim. 18 (2000), 1 - 15.
48 Hoang Tuy, The MCCNF problem with a fixed number of nonlinear arc costs: complexity and approximation. In: Approximation and complexity in numerical optimization: Continuous and Discrete Problems (P. M. Pardalos, ed.), Kluwer, 2000, 525 - 544.
49 Hoang Tuy, Nguyen Duc Nghia, Decomposition algorithm for reverse convex programs. Vietnam J. Math. 28 (2000), 43 - 55.
50 Hoang Tuy, J. Guddat, R. Hirabayasshi, H. Th. Jongen, F. Twilt eds, On parametric methods in global optimization. In: Parametric optimization and related topics V, (J. Guddat, R. Hirabayasshi, H. Th. Jongen, F. Twilt eds.), Peter Lang 2000, 195 - 212.
51 Hoang Tuy, Strong polynomial-time solvability of a minimum concave cost network flow problem. Acta Math. Vietnam. 25 (2000), 209 - 217.
52 H. D. Tuan, P. Apkarian, S. Hosoe, Hoang Tuy, D.C. optimization approach to robust controls: the feasibility problems, Internat. J. Control 73 (2000), 89 - 104.
53 Hoang Tuy, Normal sets, polyblocks and monotonic optimization. Vietnam J. Math. 27:4 (1999), 277 - 300.
54 Kaj Holmberg, Hoang Tuy, A production-transportation problem with stochastic demands and concave production cost. Math. Programming 85 (1999), 157 - 179.
55 Hoang Duong Tuan, P. Apkarian, Hoang Tuy, Advanced global optimization algorithms for solving PLMIs. In: Proc. of 38th IEEE Conference on Decision and Control, 1999, 310 - 315..
56 Hoang Tuy, Convex analysis and global optimization. Nonconvex Optimization and its Applications, 22. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. xii+339 pp. ISBN: 0-7923-4818-4.
57 Hoang Tuy, Bilevel linear programming, multiobjective linear programming and monotonic reverse convex programming. In: Multilevel Optimization: Algorithms and Applications, (P. M. Pardalos, A. Migdalas and P. Vọrbrand, eds.), Kluwer Academic Publishers, 1998, 295 - 301.
58 Hoang Tuy, Saied Ghannadan, A new branch and bound method for bilevel linear programs. In: Multilevel Optimization: Algorithms and Applications, (P. M. Pardalos, A. Migdalas and P. Vọrbrand, eds.), Kluwer Academic Publishers, 1998, 231 - 249.
59 P.-C. Chen, P. Hansen, B. Jaumard, Hoang Tuy, Solution of the multifacility Weber and conditional Weber problems by D. C. Programming. Oper. Res. 46 (1998), 548 - 562.
60 Hoang Duong Tuan, S. Hosoe, Hoang Tuy, D.C. optimization approach to robust controls: the optimal scaling value problem. In: Proceedings of 1997 American Control Conference, 1998, 350 - 355.
61 H. Konno, Phan Thien Thach, Hoang Tuy, Optimization on low rank nonconvex structures. Nonconvex Optimization and its Applications, 15. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997. xii+457 pp.
62 Hoang Duong Tuan, S. Hosoe, Hoang Tuy, New global optimization algorithms for solving the robust performance problem of robust controls. In: Proceedings of 2-nd Asian Control Conference 1 (1997), 350 - 353.
63 Brigitte Jaumard, Christophe Meyer, Hoang Tuy, Generalized convex multiplicative programming via quasiconcave minimization. J. Global Optim. 10 (1997), 229-256.
64 Hoang Tuy, A general D.C. approach to location problems. State of the Art in Global Optimization: Computational Methods and Applications, (C. Floudas and P. Pardalos, eds.), Kluwer 1996, 413 - 432.
65 Hoang Tuy, Saied Ghannadan, Athanasios Migdalas, Peter Värbrand, Strongly polynomial algorithm for a concave production-transportation problem with a fixed number of nonlinear variables. Math. Programming, 72 (1996), 229 - 258.
66 Hoang Tuy, P. Hansen and B. Jaumard, Global optimization in location. In: Facility Location, (Zvi Dresner, ed.), Springer-Verlag, 1995, 43 - 68.
67 Hoang Tuy, Faiz Al-Khayyal, Fangjun Zhou, A D. C. Optimization method for single facility location problems. J. Global Optim. 7 (1995), 209 - 227.
68 Hoang Tuy, Canonical D. C. programming: outer approximation methods revisited. Oper. Res. Lett. 18 (1995), 99 - 106.
69 Hoang Tuy, Saied Ghannadan, Athanasios Migdalas, Peter Värbrand, The minimum concave cost flow problem with fixed numbers of nonlinear arc costs and sources. J. Global Optim. 6 (1995), 135 - 151.
70 Hoang Tuy, S. Ghannadana, A. Migdalasa & P. VÄrbrand, Strongly polynomial algorithm for two special minimum concave cost network flow problems. Optimization 32 (1995), 23 - 44.
71 Hoang Tuy, D. C. optimization: theory, methods and algorithms. In: Handbook of Global Optimization, (R. Horst and P. Pardalos eds.), Kluwer Academic Publishers, (1995), 149 - 216.
72 Hoang Tuy, Bui The Tam, Polyhedral annexation VS outer approximation for the decomposition of monotonic quasiconcave minization problems. Acta Math. Vietnam. 20 (1995), 99 - 114.
73 Hoang Tuy, Introduction to global optimization. GERAD, Ecole Polytechnique de Montréal, 1994, (Ph. D. Course).
74 Hoang Tuy, S. Ghannadan, A. Migdalas and P. Vọrbrand, Heuristics based on Tabu search and Lagrangian relaxation for the concave production-transportation problem. Studies in Regional and Urban Planning 3 (1994), 127 - 141.
75 Ulrich Pferschy, Hoang Tuy, Linear programs with an additional rank two reverse convex constraint. J. Global Optim. 4 (1994), 347 - 366.
76 Hoang Tuy, Athanasios Migdalas, Peter Värbrand, A quasiconcave minimization method for solving linear two level programs. J. Global Optim. 4 (1994), 243 - 264.
77 Hoang Tuy, W. Oettli, On necessary and sufficient conditions for global optimization. Mat. Apl. 15 (1994), 39 - 41.
78 Hoang Tuy, Bui The Tam, N. D. Dan, Minimizing the sum of a convex function and a specially structured nonconvex function. Optimization 28 (1994), 237 - 248.
79 Reiner Horst, Hoang Tuy, Global optimization (deterministic approaches). 1st edition 1990, 2nd edition 1993, Springer-Verlag, Berlin, New York.
80 Hoang Tuy, Nguyen Dinh Dan, Saied Ghannadan, Strongly polynomial time algorithm for certain concave minimization problems on networks. Oper. Res. Lett. 14 (1993), 99 - 109.
81 Hoang Tuy, Athanasios Migdalas, Peter Värbrand, A global optimization approach for the linear two-level program. J. Global Optim. 3 (1993), 1 - 23.
82 Hoang Tuy, B. Klinz, Minimum concave-cost network flow problems with a single nonlinear arc cost. In: Network Optimization Problems, (P. Pardalos and D. Du, eds.), World Scientific, (1993), 125 - 143.
83 Pey-Chun Chen, Pierre Hansen, Brigitte Jaumard, Hoang Tuy, Weber's problem with attraction and repulsion. J. Regional Sci. 32 (1992), 467 - 486.
84 Hoang Tuy, S. Ghannadan, A. Migdalas & P.V. VÄarbrand, Strongly polynomial algorithm for a production-transportation problem with concave production cost. Optimization 27 (1992), 205 - 227.
85 Hoang Tuy, Faiz A. Al-Khayyal, Global optimization of a nonconvex single facility location problem by sequential unconstrained convex minimization. J. Global Optim. 2 (1992), 61 - 71.
86 Hoang Tuy, Faiz A. Al-Khayyal, A class of global optimization problems solvable by sequential unconstrained convex minimization. In: Recent Advances in Global Optimization, (C. A. Floudas and P. M. Pardalos eds.), Princeton University Press, (1992), 141 - 151.
87 Hoang Tuy, On nonconvex optimization problems with separated nonconvex variables. J. Global Optim. 2 (1992), 133 - 144.
88 Hoang Tuy, The complementary convex structure in global optimization. J. Global Optim. 2 (1992), 21 - 40.
89 Hoang Tuy, Bui The Tam, An efficient solution method for rank two quasiconcave minimization problems. Optimization 24 (1992), 43 - 56.
90 Hoang Tuy, Polyhedral annexation, dualization and dimension reduction technique in global optimization. J. Global Optim. 1 (1991), 229 - 244.
91 Hoang Tuy, Effect of the subdivision strategy on convergence and efficiency of some global optimization algorithms. J. Global Optim. 1 (1991), 23 - 36.
92 Hoang Tuy, Computing fixed points by global optimization methods. In: Fixed Point Theory and Applications, (M. A. Thera and Baillon eds.), Longman Scientific and Technical, (1991) 231 - 244
93 Hoang Tuy, R. Horst, The geometric complementarity problem and transcending stationarity problem in global optimization. DIMACS Series in Discrete Mathematics and Computer Science, Applied Geometry and Discrete Mathematics, The Victor Klee Festschrift 4 (1991), 341 - 353.
94 Hoang Tuy, Normal conical algorithm for concave minimization over polytopes. Math. Programming 51 (1991), 229 - 245.
95 Hoang Tuy, On polyhedral annexation method for concave minimization. In: Functional Analysis, Optimization and Mathematical Economics, (Lev J. Leifman and J. B. Rosen eds.), Oxford University Press, (1990) 248 - 260.
96 Hoang Tuy, The relief indicator method as a new approach to constrained global optimization. In: System Modelling and Optimization, Proceedings 14th IFIP Conference, Leipzig, Lecture Notes in Control Information Sciences 143 (1990), 219 - 233.
97 Phan Thien Thach, Hoang Tuy, The relief indicator method for constrained global optimization. Naval Research Logistics 37 (1990), 473 - 497.
98 R. Horst, Nguyen Van Thoai, Hoang Tuy, On an outer approximation concept in global optimization. Optimization 20 (1989), 255 - 264.
99 Hoang Tuy, S. Utkin and V. Khachaturov, A new exhaustive procedure for concave minimization, USSR Comput. Math. Math. Phys. 7 (1988), 992 - 999 (in Russian).
100 Hoang Tuy, Reiner Horst, Convergence and restart in branch and bound algorithms for global optimization. Application to concave minimization and d.c. optimization problems. Math. Programming 42 (1988), 161 - 184.
101 Hoang Tuy, Nguyen Van Thuong, On the global minimization of a convex function under general nonconvex constraints. Appl. Math. Optim. 18 (1988), 119 - 142.
102 Phan Thien Thach, Hoang Tuy, Parametric approach to a class of nonconvex global optimization problems. Optimization 19 (1988), 3 - 11.
103 Phan Thien Thach, Hoang Tuy, Parametric approach to a class of nonconvex global optimization problems. Optimization 19 (1987), 3 - 11.
104 Hoang Tuy, An implicit space covering method with applications to fixed point and global optimization problems. Acta Math. Vietnam. 12:2 (1987), 162 - 170.
105 Hoang Tuy, V. Khatchaturov & S. Utkin, A class of exhaustive cone splitting procedures in conical algorithms for concave minimization. Optimization 18 (1987), 791 - 807.
106 Hoang Tuy, Convex programs with an additional reverse convex constraint. J. Optim. Theory Appl. 52 (1987), 463 - 486.
107 Hoang Tuy, A note on the out-of-kilter algorithm for solving the minimum-cost flow problem. Industrial Engineering J. 16:4 (1987), 20 - 37.
108 Hoang Tuy, Global minimization of a difference of two convex functions. Math. Programming Study 30 (1987), 150 - 182.
109 R. Horst, Nguyen Van Thoai, Hoang Tuy, Outer approximation by polyhedral convex sets. O.R. Spektrum 9 (1987), 153 - 159.
110 Phan Thien Thach, Hoang Tuy, Global optimization under Lipshitzian constraints. Japan J. Appl. Math. 4 (1987), 205 - 217.
111 Hoang Tuy, A general deterministic approach to global optimization via d.c. programming. In: Fermat Days 1985: Mathematics for Optimization, (J. B. Hiriart-Urruty ed.), North-Holland, Amsterdam, (1986), 273 - 306.
112 Hoang Tuy, Bui Cong Cuong, Minimax theorem and weakly connected multifunctions in topological vector spaces. In: Actes Trois Conf. Math. Vietnam, Hanoi 1986, 84 - 87.
113 N. V. Thuong, Hoang Tuy, A finite algorithm for solving linear programs with an additional reverse convex constraint. In: Nondifferentiable Optimization: Motivations and Applications, (V. F. Demyanov and D. Pallaschke eds.), Lecture Notes in Economics and Math. Systems, 225 (1985), Springer-Verlag, 291 - 302.
114 Hoang Tuy, N. V. Thuong, Minimizing a convex function over the complement of a convex set. In: Proceedings of the IX Symposium on Operations Research, Osnabruck, Methods of Operations Research, 49 (1985), 85 - 99.
115 Hoang Tuy, Concave minimization under linear constraints with a special structure. Optimization 16 (1985), 335 - 352.
116 Hoang Tuy, Tran Vu Thieu, N. Q. Thoai, A conical algorithm for globally minimizing a concave function over a closed convex set. Math. Oper. Res. 10 (1985), 498 - 514.
117 Hoang Tuy, Global minimization of a difference of two convex functions. In: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag, 226 (1984), 98 - 118.
118 Hoang Tuy, Ha Huy Khoai, N. V. Khue and N. X. My, Introduction to algebra and topology. two volumes (in Vietnamese) – Nhập môn Đại số và Tôpô. NXB Bộ Đại học1984.
119 Hoang Tuy, Nguyen Quang Thai, Minimizing a Concave Function over a Compact Convex Set, Acta Math. Vietnam. 8 (1983), 13 - 20.
120 Hoang Tuy, On outer approximation methods for solving concave minimization problems, Acta Math. Vietnam. 8:2 (1983), 3 - 34.
121 Hoang Tuy, Nguyen Van Thoai, Solving the linear complementarity problem through concave programming. J. Vytsysl. Mat. i Mat. Phys. 23 (1983), 602 - 608.
122 Hoang Tuy, Tran Vu Thieu, N. Q. Thai, Minimization of a concave function over a closed convex set. Tạp chí Toán học 10 (1982), 16 - 23 (in Vietnamese).
123 Hoang Tuy, Tran Vu Thieu, Khachian's polynomial algorithm in linear programming. Tạp chí Toán học 10 (1982), 1 - 8 (in Vietnamese).
124 Hoang Tuy, Conical algorithm for solving a class of complementarity problems, Acta Math. Vietnam. 6 (1981), 3 - 17.
125 Hoang Tuy, N. Q. Thai, Minimizing a concave function over a compact convex set. In: Proceedings of the Conference on Optimization, Vitte/Hiddensee, May 1981, 15 - 20.
126 Hoang Tuy, A fixed point theorem involving a hybrid inwardness-contraction condition. Math. Nachr. 102 (1981), 271 - 275.
127 Hoang Tuy, On variable dimension algorithms and algorithms using primitive sets. Math. Oper. Stati. Ser. Optim. 12 (1981), 361 - 381.
128 Hoang Tuy, Nguyen Van Thoai, Solving the linear complementarity problem via concave programming. In: Methods of Operations Research, (R.E. Burkard and T. Ellinger eds.), 1980, 175 - 178.
129 Nguyen Van Thoai, Hoang Tuy, Convergent algorithms for minimizing a concave function. Math. Oper. Research 5 (1980), 556 - 566.
130 Hoang Tuy, Solving equations 0(f(x)) under general boundary conditions. In: Numerical Solution of Highly Nonlinear Problems, (W. Forster ed.), North-Holland, (1980), 271 - 296.
131 Hoang Tuy, Three improved versions of Scarf's method using conventional subsimplices and allowing restart and continuation procedures. Math. Oper. Stati. Ser. Optim. 11 (1980), 347 - 365.
132 Hoang Tuy, Combinatorial method for solving nonlinear equations in finite-dimensional and infinite-dimensional spaces. Acta Math. Vietnam. 4 (1979), 110 - 135.
133 Hoang Tuy, Pivotal methods for computing equilibrium points: unified approach and new restart algorithm. Math. Programming 16 (1979), 210 - 227.
134 Pham Canh Duong, Hoang Tuy, Stability, surjectivity and local invertibility of non differentiable mappings. Acta Math. Vietnam. 3 (1978), 89 - 105.
135 Hoang Tuy, N. V. Thoai, Le Dung Muu, A modification of Scarf's algorithm allowing restarting, Math. Oper. Stati. Ser. Optim. 9 (1978), 357 - 372.
136 Hoang Tuy, N. V. Thoai, Le Dung Muu, Un nouvel algorithme de point fixe. C. R. Acad. Sci. Paris 286 (1978), Ser. A, 783 - 785.
137 Hoang Tuy, Critical mappings and extremum problems. Mat. Metody Peshenya Ekonom. Zadachi Sbornik 7 (1977), 69 - 84 (in Russian).
138 Hoang Tuy, Stability property of a system of inequalities, Math. Oper. Stati. Ser. Optim. 8 (1977), 27 - 39.
139 Hoang Tuy, Fixed points, fair sharing and mathematical programming, In: Survey of Mathematical Programming, Proceedings, IX International Symposium on Math. Programming, Budapest, 2 (1976), 83 - 97.
140 Hoang Tuy, On the equivalence between Walras' excess demand theorem and Brouwer's fixed point theorem, In: Computing Equilibria: How and Why ?, (J. Los and M. W. Los, North-Holland eds.), (1976), 61 - 64.
141 Hoang Tuy, On the foundation of the maximum principle, Acta Math. Vietnam. 1 (1976), 104 - 126.
142 Hoang Tuy, On the general minimax theorem, Colloquium Math. 33 (1975), 145 - 158.
143 Hoang Tuy, On the convex approximation of nonlinear inequalities, Math. Oper. Stati. 5 (1974), 451 - 466.
144 Hoang Tuy, On necessary conditions for optimality. In: Progress in Operations Research, Colloquia Mathematica Societatis Bolyai, 12 (1974), 1233 - 1236.
145 Hoang Tuy, On a general minimax theorem. Dok. Akad. Nauk SSSR 219 (1974), 818 - 822 (in Russian).
146 Hoang Tuy, On an axiomatics for extremum problems and first order necessary conditions. Dok. Akad. Nauk SSSR 216 (1974), 1233 - 1236 (in Russian).
147 Hoang Tuy, The Farkas-Minkowski theorem and extremum problems, In: Math. Models Economics, (J. Los and M. W. Los, eds.) (1974), 379 - 400.
148 Bui Cong Cuong, Hoang Tuy, Convex analysis and related question. Tạp chí Toán học, 1 (1973), 1 - 21 (in Vietnamese).
149 Bui Cong Cuong, Hoang Tuy, Convex anlysis and related question. Tap chi Toan hoc 1:4 (1973), 1 - 21 (in Vietnamese).
150 Hoang Tuy, Convex inequalities and the Hahn-Banach theorem. Diss. Math. XCVII, 1972.
151 Hoang Tuy, A note on quasiaffine functions. Math. Z. 9:4 (1971), 435 - 440 (in Russian).
152 Hoang Tuy, On a class of minimax problems. Kibernetika 2 (1971), 115 - 118 (in Russian).
153 Hoang Tuy, Sur les fonctions presque affines. Colloquium Math. 22:2 (1971), 301 - 309
154 Hoang Tuy, Nguyễn Quang Thái, Sur deux problèmes d'affectation. (French) Studia Sci. Math. Hungar. 4 1969 13–30.
155 Hoang Tuy, Nguyễn Quang Thái, Two special problems of linear programming. (Russian) 1969 Mathematical Methods of Solution of Economic Problems (Suppl. to Ekonom. i Mat. Metody, Collection No. 1) (Russian) pp. 19–32 Izdat. "Nauka'', Moscow
156 Hoang Tuy, N. Q. Thai, On two assigment problems. Ekonomika i Mat. Metody. Sbortnik 1968, 1 - 20 (in Russian).
157 Hoang Tuy, On linear inequalities. Dok. Akad. Nauk SSSR 179:2 (1968), 293 - 296 (in Russian).
158 Hoang Tuy, Lý thuyết qui hoạch. NXB Khoa học, 1968 (in Vietnamese).
159 Hoang Tuy, Giải tích hiện đại. NXB Giáo dục, in lần thứ nhất 1968, lần thứ hai 1974, lần thứ ba 1978 (in Vietnamese).
160 Hoang Tuy, Nguen Kuang Thaĭ , A new method of solution of a certain distribution problem. Èkonom. i Mat. Metody 3 (1967), 903–908.
161 Hoang Tuy, Sur le problème des contraintes supplémentaires en programmation linéaire et son application au problème de décomposition. (French) Elektron. Informationsverarbeit. Kybernetik 3 1967 141–156.
162 Hoang Tuy, Some theorems on network flows. In: Proceedings, Tihany Symposium on Theory of Graphs (1966), 173 - 184.
163 Hoang Tuy, Sur la méthode du gradient pour résoudre les programmes convexes. (French) Acta Sci. Vietnam. 2 1965 43–62.
164 Hoang Tuy, Sur quelques propriétés des réseaux et leurs applications. Bull. Acad. Polon. Sci. Ser. Sci. Math. Astronom. Phys, 12 (1964), 415 - 418.
165 Hoang Tuy, Sur une classe de programmes nonlinéaires. Bull. Acad. Polon. Sci., Ser. Sci. Math. Astronom. Phys 12 (1964), 213 - 215.
166 Hoang Tuy, Concave programming under linear constraints. Soviet Math. 5 (1964), 1437 - 1440.
167 Hoang Tuy, Graphs and transportation problems. Sibirskii Mat. Z 4:2 (1963), 426 - 446 (in Russian).
168 Hoang Tuy, Structure of measurable functions I. Math. Sbornik 53:4 (1961), 429 - 488 (in Russian).
169 Hoang Tuy, Structure of measurable functions II. Math. Sbornik 54:2 (1961), 177 - 208 (in Russian).
170 Hoang Tuy, On the universal primitive function of Marcinkiewicz. Izvestja Akad. Nauk SSSR Ser. Math., 24 (1960), 617 - 628 (in Russian).
171 Hoang Tuy, On the structure of measurable functions. Dok. Akad. Nauk SSSR 126:1 (1959), 37 - 40 (in Russian).
172 Hoang Tuy, On the symmetry of the contingency of the graph of a measurable function. Dok. Akad. Nauk SSSR 126:5 (1959), 946 - 947 (in Russian).
Preprints
1 IMH20160901, Pham Thi Hoai, Hoang Tuy, Monotonic Optimization for Sensor Cover Energy Problem
2 IMH2014/05/01, Hoang Tuy, Minimax and Generalized Ky Fan Inequality 1.
3 IMH2013/04/01, Hoang Tuy, Minimax and Fixed Point

Nguồn:

Institute of Mathematics

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn