23/07/2012

Ảnh đẹp biểu tình ngày 22 tháng 7

Lê Dũng

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

clip_image006

clip_image007

clip_image008

clip_image009

clip_image010

clip_image011

clip_image012

clip_image013

clip_image014

clip_image015

clip_image016

clip_image017

clip_image018

clip_image019

clip_image020

clip_image021

clip_image022

clip_image023

clip_image024

clip_image025

clip_image026

clip_image027

clip_image028

clip_image029

clip_image030

clip_image031

clip_image032

clip_image033

clip_image034

clip_image035

clip_image036

clip_image037

clip_image038

clip_image039

clip_image040

clip_image041

clip_image042

clip_image043

clip_image044

clip_image045

clip_image046

clip_image047

clip_image048

clip_image049

clip_image050

L. D.

Nguồn: quehuongcualua.blogspot.com