17/04/2011

Bao cao su khéo giở trò

Đoàn Đức Nhân

Bao cao su! Mi biết không?

Chức năng: phục vụ quý ông, quý bà

Phòng ngừa lão “Et” thôi mà

Người nghèo... bớt đẻ, thuận hòa, yên vui.

Thế mà có kẻ khéo xui,

Biến Mi thành cớm, trò cùi thảm thương.

Việc Mi làm, khác lẽ thường

Vô nhân, vô đạo, bất lương mất rồi.

Hỡi quý ông, quý bà ơi!

Nêu cao cảnh giác kẻo đời tàn tro:

Bao cao su đã giở trò!!!

4-4-2011

Đ.Đ.N.