07/07/2015

Xin Tổng Thống Obama yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức, nhất là Tạ Phong Tần và Võ Minh Trí

Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch
Voice of Vietnamese Americans
Ngày Hoa Kỳ ăn mừng Lễ Độc Lập năm thứ 239, người Mỹ gốc Việt chúng tôi rất hãnh diện đọc lại Tuyên Ngôn Độc Lập: “Chúng tôi tin rằng sự thật hiển nhiên là tất cả mọi con người sinh ra đều bình đẳng, được tạo hoá ban cho những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, được tự do, và được mưu cầu hạnh phúc “.
Khi tiếp ông Nguyễn Phú Trọng tại Toà Bạch Ốc ngày 7 tháng 7, xin Tổng thống Obama vui lòng nhắc lại với ông ta một điều vô cùng quan trọng: Ngày 2 tháng 9, 1945, toàn dân Việt đã được nghe chính Hồ Chí Minh long trọng hứa sẽ đem lại các giá trị này cho Việt Nam.
Hôm nay chính là lúc Việt Nam thực thi lời hứa ấy, đem lại sự hoà đồng về giá trị căn bản và lợi ích chung cho cả hai dân tộc, hai quốc gia, Mỹ và Việt.

Xin Tổng thống Obama hãy yêu cầu Ông Nguyễn Phú Trọng thả ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm, trước khi chúng ta có thể cùng xây dựng bước kế tiếp của lòng tin chiến lược. 
Ask Nguyen Phu Trong to immediately release all prisoners of conscience in Vietnam, especially Ta Phong Tan, Vo Minh Tri
Nguyễn Thị Ngọc Giao, President
Voice of Vietnamese Americans
As the U.S celebrates the 239th Independence Day, we are proud to declare again: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”.
As you welcome Mr. Nguyen Phu Trong to the White House on July 7, it would be very important to remind him, that on September 2, 1945, the people of Vietnam was promised those exact values by Ho Chi Minh. It is now time for the promise to be realized, to bring about a pacific convergence between values and interest of both people, both nations.
President Obama, ask Mr. Nguyen Phu Trong to immediately release ALL prisoners of conscience, before we can embark on the next step of strategic trust.
Tác giả gửi BVN.