Tuyên bố về vấn đề quần đảo Hoàng Sa (Paracel)

National Geographic Society

Phạm Toàn dịch.
Nhằm theo đuổi một chính sách bản đồ nhất quán và đúng đắn của hội Địa lý quốc gia (National Geographic Society—NGS) trong suốt chiều dài lịch sử 122 năm qua như một cơ quan khoa học và giáo dục không vụ lợi, chúng tôi cố gắng hành động một cách phi chính trị, tham khảo nhiều nguồn tin có thẩm quyền, và có những quyết định độc lập dựa trên những nghiên cứu rộng rãi kỹ lưỡng. Chúng tôi không có ý định giải quyết hoặc thiên vị trước những tranh chấp về lãnh thổ hoặc về các địa danh, mà chỉ theo đuổi một chính sách vụ thực (de facto) – đó là mô tả cho người đọc và người xem bản đồ cái thực tại hoặc cái hiện trạng theo điều chúng tôi tự cho là đúng nhất.
Về quần đảo Paracel (tên quen gọi từ lâu đời), NGS thừa nhận rằng quần đảo này bị chính phủ Trung Quốc chiếm đóng và quản trị từ năm 1974, vì thế nên NGS dùng tên Xisha Qundao của Trung Hoa là tên chính. Việc này là nhất quán với chính sách Bản Đồ của chúng tôi. Trên các bản đồ vùng hoặc các bản đồ có tỉ lệ đủ lớn, chúng tôi cũng thừa nhận rõ và dùng cách ghi rõ tên Việt Nam là Hoàng Sa cùng tên quen gọi lâu đời trong lịch sử là quần đảo Paracel, và đưa thêm chú thích là Trung Quốc đang chiếm đóng và quản trị và Việt Nam thì đang tuyên bố là có chủ quyền ở nơi đây. Chúng tôi tin rằng đó là cái thực tại đúng như chúng tôi được biết.

Mới đây chúng tôi có nhận được nhiều than phiền về cách diễn tả theo chủ trương đó trên bản đồ thế giới của chúng tôi loại có tỉ lệ quá nhỏ rất khó khăn cho việc chú thích thông tin chi tiết đối với một vùng đất nhỏ như quần đảo Paracels. Chúng tôi đã xem xét cẩn thận chuyện này và thừa nhận rằng việc giản đơn ghi chú quần đảo này với tên Trung Hoa và với chữ “China” trong dấu ngoặc mà không có cắt nghĩa gì thêm có thể gây hiểu lầm và những diễn giải sai lệch. Trong tương lai, hoặc là chúng tôi sẽ chua thêm những giải thích như dùng cho các loại bản đồ khác đã được mô tả ở bên trên, hoặc chúng tôi sẽ không ghi chú gì cả.
Chúng tôi hi vọng rằng làm như vậy là sáng rõ được tình hình có thực hiện thơi như cách ghi chú trên các bản đồ có tỉ lệ lớn hơn.
Vào ngày 25 tháng 3, năm 2010, xin CẬP NHẬT như sau:
Tiểu ban chính sách bản đồ của Hội National Geographic (NGS) vừa họp để thảo luận kỹ vấn đề này. Dựa trên các thông tin mới nhất và các nghiên cứu tốt nhất chúng tôi hiện có, tiểu ban chính sách bản đồ luôn luôn tìm cách để có các đánh giá độc lập của mình đối với các thay đổi trong tương lai hoặc các ghi chú trên bản đồ của NGS, và cũng độc lập cả trong việc sửa chữa những sai sót.
Qui ước gọi tên quần đảo Paracel trên các bản đồ của chúng tôi sẽ được sửa lại như sau:
  • Các bản đồ thế giới tỉ lệ nhỏ: dùng tên quy ước là Paracel Islands mà không ghi chú gì về nước nào sở hữu.
  • Các bản đồ tỉ lệ lớn hơn, như bản đồ vùng, lục địa, và từng miếng: dùng tên quy ước là Paracel Islands và ghi chú thêm: Trung Quốc chiếm đóng từ 1974 và gọi tên là Xisha Qundao; Việt Nam đòi chủ quyền và gọi tên là Hoàng Sa.
Những qui ước này sẽ được áp dụng vào những lần in bản đồ trong tương lai, và sau đó sẽ sớm được đưa lên mạng.
Địa chỉ liên lạc khi cần:
Cindy Beidel
National Geographic
202-862-5286
cbeidel@ngs.org

Bản tiếng Anh:

PARACEL ISLANDS STATEMENT

In pursuit of a consistent and accurate Map Policy over the National Geographic Society’s 122-year history as a not-for-profit scientific and educational institution, we strive to be apolitical, to consult multiple authoritative sources, and to make independent decisions based on extensive research. We do not seek to resolve or take sides in recognized disputes regarding territory or names, but to pursue a de facto policy — that is, to portray for any reader or viewer to the best of our judgment the current reality of a situation.
With respect to the Paracel Islands (the traditional name), National Geographic has recognized that this archipelago has been occupied and administered by the Chinese government since 1974, and as a result, the Society recognizes the Chinese name Xisha Qundao as the primary name. This is consistent with our Map Policy. On our regional and other maps of sufficient scale, we specifically also recognize and designate the alternative Vietnamese name Hoàng Sa, and the traditional name Paracel Islands, and include a note indicating that while China occupies and administers the archipelago, Vietnam claims the archipelago as its own. We believe that is the current reality from everything we know.
We have recently received complaints about the particular depiction on our World Map, the scale of which makes it difficult to include detailed information about a small land mass such as the Paracel Islands. We have carefully reviewed the situation and recognize that simply denoting the archipelago with the Chinese name and the word “China” in parenthesis without further explanation can be misleading and misinterpreted. In the future, we will either provide the additional explanation that is included on our other maps as described above, or we will omit any designation. We hope this better clarifies the de facto situation that is described on our other maps in greater detail.
UPDATE, March 25, 2010:
The National Geographic Society’s Map Policy Committee has recently met to discuss this matter in greater detail. Based on the best information and research available, the Map Policy Committee seeks to make independent judgments about future changes or clarifications on its maps, as well as to correct any errors.
The naming conventions of the Paracel Islands on our maps will be revised as follows:
  • Smaller-scale world maps: Use conventional name – Paracel Islands; omit possession label.
  • Larger-scale regional, continental, and sectional maps: Use conventional name – Paracel Islands. Expand possession qualifier: Occupied by China in 1974, which calls them Xisha Qundao; claimed by Vietnam, which calls them Hoàng Sa.
These conventions will apply on future printings of our maps, and will be reflected online in short order.
Contacts:
Cindy Beidel
National Geographic
202-862-5286
cbeidel@ngs.org

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn