Tin vui: Google Maps đã sửa lại đường biên giới địa phận thành phố Lào Cai!

image Thư gửi ông Chủ tịch Google Maps

01 tháng 08 năm 2010

Dr Eric E. Schmidt

Chairman,

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View , CA 94043
Phone: 1- 650-253-0000

Fax: 1- 650-253-0001

Email address: eschmidt@google.com

Kính thưa Dr Schmidt:

Có lẽ ông vẫn còn nhớ, chúng tôi là một số người Việt Nam đã viết thư cho ông John Hanke và sau đó cho ông nêu lên việc Google Maps cho phát tán sai lầm nhiều bản đồ của vùng biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bức thư mới đây nhất chúng tôi gởi đến ông là ngày 24 tháng 04 năm 2010.

Hôm nay sau khi tìm đọc trên Google Maps chúng tôi được biết rằng một vùng biên giới thuộc địa phận của thành phố Lào Cai, đường biên giới đã được sửa lại đúng với thực trạng. Con sông chia cách hai nước Việt Nam và Trung Quốc được chỉ là đường biên giới lịch sử chính thức. Qua sự sửa đổi này, chúng tôi xin phép thay mặt 90 triệu dân chúng Việt Nam trong và ngoài nước tỏ lời chân thành cám ơn ông.

Sự toàn vẹn lãnh thổ là mối quan tâm to lớn của tất cả người Việt Nam chúng tôi. Tại những vùng biên giới này ông cha, anh chị em người Việt Nam kiên cường của chúng tôi đã hy sinh mạng sống và xương máu để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, chống lại vô số lần xâm lăng của quân bá quyền Trung Hoa trước kia.

Chúng tôi đang tìm đọc trong Google Maps hiện đang phổ biến để kiểm tra xem những sai sót về đường biên giới tại những vùng khác đã được chỉnh sửa chưa.

Kính xin ông vui lòng cho chúng tôi biết nguôn tin mà Công ty Google đã sử dụng cho công việc cập nhật các bản đồ này, từ tài liệu của Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc hay từ những cơ quan cung cấp bản đồ tư nhân?

Chúng tôi rất trân trọng nếu được ông phúc đáp.

Xin chân thành cám ơn ông

Thay mặt những người Việt Nam quan tâm.

Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long, Nguyễn Hùng

Bản tiếng Anh:

August 1, 2010

Dr Eric E. Schmidt

Chairman,

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View , CA 94043
Phone: 1- 650-253-0000

Fax: 1- 650-253-0001

Email address: eschmidt@google.com

Re: Google maps of the Sino-Vietnamese border

Dear Dr Schmidt:

As you probably recall, we are the concerned Vietnamese who have been writing to Mr John Hanke and then to you in reference to the errors of the Google maps of the border regions between Vietnam and China . Our last letter to you was dated April 24th, 2010.

Today it has been called to our attention that at least for the area surrounding Lao Cai City, correct geographical designations have been restored. The river there historically has served as the demarcation line between Vietnam and China . For that, we would like to express our thanks on behalf of the 90 million Vietnamese living in and outside of Vietnam . Territorial integrity of our country has been a matter of paramount concern to all of us. In these border regions, our valiant forefathers, fathers, brothers and sisters have sacrificed their lives to protect every inch of our lands against countless invasions from the hegemonic forces of China . The most recent invasion of Chinese forces in 1979 on the whole northern border regions between Vietnam and China stretching from East to West caused not only the deaths of thousands of Vietnamese soldiers but also to many more thousands of Vietnamese civilians living along the border.

We are looking into the current Google Maps to see if other border cities and towns, besides Lao Cai City, have also been correctly designated as well.

Would it be possible if you could tell us the sources from which your company has used for the current maps? Are they from the governments of Vietnam and China or are they from private sources?

We would appreciate it very much if you would kindly respond to our inquiry.

Thank you for your prompt consideration.

On behalf of concerned Vietnamese,

Ba Khoa Ngo (United States)

Long Quang Le (New Zealand)

Hung Nguyen (Australia)

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn