14/12/2010

Thư của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về một bức thư mạo danh

clip_image002

clip_image004

Thư do Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trực tiếp gửi cho BVN