Thư phản hồi của British Universities

Dưới đây là thư phản hồi của Viện phó Đại học London và của Khoa trưởng Chương trình ĐH Quốc tế sau khi nhận được Lá thư kêu gọi của nhóm các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và ngành nghề gửi đi vào ngày 08/05/2012 về dự án Ecopark ở Hưng Yên.


Người gửi: Geoff Crossick [Geoff.Crossick@london.ac.uk]

Ngày gửi: 11 Tháng Năm, 2012 6:49AM

Người nhận: Tuan Pham

Đồng kính gửi: Jonathan Kydd

Về việc: Thư gửi Ngài Graem Davies- Khiếu nại dự án Ecopark ở Hưng Yên, Việt Nam

Kính thưa GS Pham Quang Tuan

Viện Đại học chúng tôi vừa nhận được thư của ông đề ngày 08/05/2012 đồng ký tên với 27 vị khác, liên quan đến Dự án Ecopark tại Hưng Yên. Nội dung thư đã đề cập đến một số vấn đề khiến chúng tôi phải xem xét một cách rất nghiêm túc. Nhưng cũng mong ông thông cảm cho rằng chúng tôi cần có chút ít thời gian để nghiên cứu những vấn đề đó và để có thể có giải pháp về sau.

Hiện tại chúng tôi cũng mong ông lưu tâm đến thông tin về Nội quy Chính sách của Viện chúng tôi mà ông có thể tham khảo ở trang nhà Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London.

Ở đây, tôi cần khẳng định rõ rằng Viện Đại học Anh ở Việt Nam (British University Vietnam, BUV) chưa phải là một Trung tâm [đã] được Công nhận trực thuộc Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London như trong Nội Quy Chính sách của Viện xác định. Viện Đại học Anh ở Việt Nam (BUV) chẳng qua cũng mới chỉ là một ứng viên xin được Công nhận mà thôi.

Có lẽ ông nên liên lạc với Giáo sư Jonathan Kydd, Khoa trưởng của Các chương trình Quốc tế Viện Đại học London, là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong lĩnh vực này của Viện Đại học London, mà tôi có gửi kèm trong thư này. Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn lòng nhận các thông tin mà ông trao đổi với ông ấy để theo dõi tiến trình.

Kính thư,

Geoffrey Crossick

Giáo sư Geoffrey Crossick

Viện Phó*
Viện Đại học London
Senate House | Malet Street | London WC1E 7HU | UK
Tel: +44 (0)20 7862 8004    Web: www.london.ac.uk

*Viện Phó, Vice-Chancellor, là một chức danh điều hành cao nhất trong các Viện/Trường Đại học thuộc Anh và Khối Thịnh vượng, được coi như là chứ Viện trưởng hay Hiệu trưởng. Mặc dù các Viện Đại học này có chức danh Viện trưởng, Chancellor nhưng vị Viện trưởng này không nắm vai trò điều hành tổng quát (Ghi chú của Bauxite Việt Nam)
________

Thư của GS Khoa trưởng Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London

Người gửi: Jonathan Kydd [Jonathan.Kydd@london.ac.uk]

Ngày gửi: 11 Tháng Năm, 2012 5:50PM

Người nhận: Tuan Pham

Đồng kính gửi: Geoff Crossick; Andrew Bollington; Chris Cobb

Về việc: Khiếu nại dự án Ecopark ở Hưng Yên, Việt Nam

Kính thưa Ô Tuan Pham,

Cám ơn ông đã cho tôi biết thêm thông tin. Tôi muốn khẳng định lại nhận xét của ngài Viện Phó cho rằng những vấn đề ông đã nêu, chúng tôi cần phải nghiên cứu rất nghiêm túc.

Như trong thư của ngài Viện Phó đã đề cập, chúng tôi hiện đang bắt đầu tiếp cận để hiểu sâu hơn tình trạng mà ông và các đồng tác giả ký tên kiến nghị. Tôi cũng biết ông sẽ thông cảm là chúng tôi cần có thời gian để tiến hành các quy trình thu thập thông tin, phân tích dữ kiện để có thể đưa ra các quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, chúng tôi bảo đảm là sẽ coi đây là một vấn đề ưu tiên hàng đầu cần phải giải quyết.

Trân trọng,

Giáo sư Jonathan Kydd

Khoa trưởng
Các chương trình Quốc tế của Viện Đại học London
Giám đốc Điều hành Học viện Quốc tế của Viện Đại học London
Stewart House | Russell Square | London WC1B 5DN | United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7862 8294    Web: www.londoninternational.ac.uk

Hai bản thư gốc:

From: Geoff Crossick [Geoff.Crossick@london.ac.uk]
Sent: Friday, 11 May 2012 6:49 AM
To: Tuan Pham
Cc: Jonathan Kydd
Subject: RE: Sir Graeme Davies - Appeal concerning the Ecopark project in Hung Yen, Vietnam

Dear Professor Pham Quang Tuan

The University has received your letter of 8 May 2012, co-signed by 27 other individuals, concerning the Ecopark Project in Hung Yen. The letter covers matters which we take very seriously.  You will appreciate that it will take a little time to study these issues and to resolve on any subsequent actions.

Meanwhile I draw your attention to information about our Institutions Policy Framework which can be found on the website of University of London International Programmes. 
In this regard, I should make it clear that the British University Vietnam (BUV) is not a Recognised Centre of the University of London International Programmes as defined by the Institutions Policy Framework.  The British University Vietnam (BUV) is presently no more than a candidate for Recognised status.

It may be helpful if you corresponded with Professor Jonathan Kydd, Dean of University of London International Programmes, who has direct responsibility for this area of work of the University of London, and to whom I am copying this message. I would, nonetheless, be grateful if you could copy me into any messages you send him, so that I am aware of them.


Yours sincerely,

Geoffrey Crossick


Professor Geoffrey Crossick
Vice-Chancellor
University of London
Senate House | Malet Street | London WC1E 7HU | UK
Tel: +44 (0)20 7862 8004    Web: www.london.ac.uk

---------------------------------------------------------------------------------------

From: Jonathan Kydd [Jonathan.Kydd@london.ac.uk]
Sent: Friday, 11 May 2012 5:50 PM
To: Tuan Pham
Cc: Geoff Crossick; Andrew Bollington; Chris Cobb
Subject: RE: Appeal concerning the Ecopark project in Hung Yen, Vietnam

Dear Tuan Pham:

Thank you for getting in touch and for the additional information.  I reiterate the Vice Chancellor’s comment that the matters you raise are ones which we take very seriously.

As the Vice Chancellor indicated in his email, we have begun to make contacts to deepen our understanding of the circumstances which are of concern to you and co-signatories.  As I am sure you will appreciate, the processes of information gathering, analysis and subsequent decision making will take some time. Nevertheless, be assured that we will give this matter high priority.


With best wishes:


Professor Jonathan Kydd

Dean 
University of London International Programmes
Chief Executive  University of London International Academy
Stewart House | Russell Square | London WC1B 5DN | United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7862 8294    Web: www.londoninternational.ac.uk

University of London International Programmes logo

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn