27/10/2012

Bàn về nguyên lý tổ chức của một tổ chức xã hội mô hình trực tuyến

Hà Đình Sơn

Một tổ chức xã hội tổ chức theo mô hình trực tuyến có một số đặc trưng cơ bản: Là một tập hợp nhiều cá thể và được phân chia thành những đơn vị theo những tầng cấp; quan hệ giữa các tầng cấp theo hình tháp. Tổ chức xã hội trực tuyến theo nguyên tắc tầng dưới chọn lọc ra tầng trên, cứ như vậy cho đến đỉnh tháp là một cá thể hoặc một tập thể cá thể. Quyền lực thì theo chiều ngược lại là cá thể hoặc tập thể cá thể trên ra lệnh xuống cho đến tập thể cơ sở và cá thể cơ sở phải có nghĩa vụ thực thi. Ngoài những đặc trưng riêng của một tổ chức xã hội trực tuyến thì nó cũng những đặc trưng chung của một tổ chức xã hội đó là tính mục tiêu và tính tư tưởng hệ hay nhân sinh quan của tổ chức.

Tính lịch sử của mọi tổ chức xã hội là quy luật. Tức là nó có nguyên nhân khách quan sinh ra, tồn tại và nguyên nhân khách quan dẫn đến diệt vong. Ở đây tôi không bàn đến các nguyên nhân mà chỉ bàn về các dấu hiệu của một tổ chức xã hội trực tuyến cho biết nó đang ở giai đoạn nào lịch sử của chính nó. Do đặc trưng của tổ chức xã hội trực tuyến nên mọi dấu hiệu của nó thể hiện rõ nét nhất, sâu đậm nhất ở những tầng trên cùng của tổ chức. Khi một tổ chức không tìm ra mục tiêu khách quan thì nhân sinh quan của nó sẽ bị đổ vỡ và ngược lại nhân sinh quan của nó không phù hợp với thực tế khách quan thì nó không thể tìm ra mục tiêu chân thực của tổ chức. Giả sử tầng đế là tầng số 03, tầng có quyền lực trực tiếp cao nhất, tầng trung gian là tầng số 02, tầng đỉnh là tầng số 01. Nguyên tắc là tầng số 03 lựa chọn ra tầng số 02 làm đại biểu quyền lực cho tầng 03 giữa 02 kỳ nhóm họp; tầng số 01 có thể do tầng số 02 chọn ra hoặc do tầng số 03 chọn ra trong số tầng số 02. Trong quá trình hoạt động của tổ chức: Nếu tầng số 01 đưa ra quyết định thì có 02 tình huống: một là tầng số 02 chấp hành thì tổ chức được vận hành theo nguyên lý trực tuyến; hai là tầng số 02 không chấp hành thì nguyên lý tổ chức là tầng số 01 phải tự giải tán hoặc có quyền giải tán tầng số 02, nếu cả hai tầng không tự giải tán hoặc không giải tán được nhau thì tầng số 03 phải nhóm họp khẩn cấp để giải quyết việc giải tán một trong hai tầng đó hoặc giải tán cả hai.

Tính khách quan về nguyên tắc tổ chức của một tổ chức xã hội mô hình trực tuyến nếu không còn duy trì được thì đó là chỉ dấu sứ mệnh lịch sử của nó đã hoàn thành.

Hà Nội, 26/10/2012

H.Đ.S.

Tác giả gửi trực tiếp chho BVN