09/12/2012

Thư giãn Chủ nhật

clip_image002

clip_image004

Nguồn ảnh: Ông Nhất Hùng, Câu lạc bộ Thơ ảnh Hoa Thịnh Đốn gửi trực tiếp cho BVN