16/04/2013

THƯ YÊU CẦU XIN LỖI

Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn

clip_image002

clip_image004

Thư yêu cầu xin lỗi của nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn

(Thư được chuyển cho Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM qua bưu điện Quận 4)

clip_image005

Giấy biên nhận của bưu điện Quận 4

---

THƯ YÊU CẦU XIN LỖI

Gửi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Chúng tôi:

1. Nguyễn Trang Nhung, sinh viên lớp 4B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

2. Bùi Quang Viễn, sinh viên lớp 3B Văn bằng 2 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

3. Phạm Lê Vương Các, sinh viên lớp AUF35 Văn bằng 1 Chính quy, Đại học Luật TP. HCM

Sau khi xét rằng:

1. Việc chúng tôi khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn là hoàn toàn phù hợp với quyền công dân được quy định tại Điều 53 Hiến pháp hiện hành;

2. Việc tác giả Trung Nhân và một số cá nhân có thẩm quyền liên quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, đăng tải bài viết “Thực hư về những người khởi xướng: Công lý cho Đoàn Văn Vươn” vào ngày 09-04-2013 trên website doanthanhnienluat.com, công khai cho rằng hành động khởi xướng Tuyên ngôn của chúng tôi là: “nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi cá nhân hoặc bị ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng phiến diện”, với giải thích: “Bởi vì, đây chỉ là những sinh viên năm hai, năm ba, chưa có sự tiếp cận một cách đầy đủ nhất về những quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, sự hạn chế về mặt tư duy pháp lý của những sinh viên này còn được thể hiện phần nào qua sự hạn chế về kết quả học tập (...) ...hành động này lại tạo nên ảnh hưởng xấu đến dư luận nói chung và cộng đồng Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nói riêng” chẳng những đã xem thường quyền hiến định của công dân Việt Nam, mà còn có dấu hiệu phạm tội “làm nhục người khác” và tội “vu khống” được quy định tương ứng tại các điều 121 và 122 Bộ luật Hình sự;

3. Việc các cá nhân trên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM, cũng trong bài viết này, công bố kết quả học tập của hai sinh viên Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, là hành vi xâm phạm quyền bí mật đời tư được quy định tại điều 38 Bộ luật Dân sự.

YÊU CẦU:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Luật TP. HCM gỡ bỏ bài viết nêu trên, đồng thời công khai xin lỗi chúng tôi, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn và Phạm Lê Vương Các, trên website doanthanhnienluat.com trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay, 15 tháng 04 năm 2013.

Chúng tôi để ngỏ các hành động pháp lý – khởi kiện, hoặc tố cáo, hoặc yêu cầu khởi tố – trong trường hợp yêu cầu trên không được đáp ứng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Người yêu cầu:

(Nhóm khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn đã ký)

---

REQUEST FOR APOLOGY

To: The Communist Youth Union of the Hồ Chí Minh City Law University,

We:

1. Nguyễn Trang Nhung, student, Class 4B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University

2. Bùi Quang Viễn, student, Class 3B, Second Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University

3. Phạm Lê Vương Các, student, class AUF35, First Degree Certificate, Regular training, HCMC Law University

upon considering that:

1. our making the Declaration of Justice for Đoàn Văn Vươn is totally pursuant to citizens’ rights as stipulated in Article 53 of the current Constitution;

2. the act of Trung Nhân and some individuals in concerned authority under the Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish the article “The Truth about Those Who Initiated ‘Justice for Đoàn Văn Vươn’” on the website of doanthanhnienluat.com on April 9, 2013, openly alleging our making the Declaration to be “either a flaunt to seek fame or an act influenced by extreme viewpoints”, arguing “it is because those people are just students in their second or third year who fail to adopt a full approach to the system of Vietnamese laws as well as international laws. In addition, the shortcoming in legal consciousness of those students is somewhat demonstrated by their bad study record (…) This act has badly influenced the public in general, the members of the Youth Union and students of the HCMC Law University in particular,” not only disregards the Vietnamese citizens’ right to make constitution, but also shows signs of “humiliating other persons” and “slander” as stipulated in Article 121 and 122 of the Penal Code respectively.

3. the act of the above-mentioned individuals in the Hồ Chí Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to publish in the article hereinabove study records of two students, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, is the violation of privacy rights as stipulated in Article 38 of the Civil Code.

REQUEST:

The Ho Chi Minh Communist Youth Union of the HCMC Law University to remove the above-mentioned article from, and, at the same time, to publish formal apologies to us, Nguyễn Trang Nhung, Bùi Quang Viễn and Phạm Lê Vương Các, on the website of doanthanhnienluat.com, within the period of seven days as of today, April 15, 2013.

We leave open the possibility of taking legal actions – issuing lawsuit or denunciation, or pursuing prosecution – in case our request is not complied with.

Hồ Chí Minh City, April 15, 2013

Requestors (signed)

Translation by Doan Trang

Nguồn: tuyenngondvv.blogspot.com

* * *

Gửi các Đoàn trường

Đoan Trang

Tôi dịch bức thư yêu cầu xin lỗi của ba sinh viên Đại học Luật TP. HCM sang tiếng Anh, để thứ nhất là bày tỏ sự ủng hộ với việc làm của ba bạn; thứ hai là muốn nhắn nhủ điều này tới các tổ chức đoàn thanh niên cộng sản (dù biết sẽ chẳng cá nhân nào trong các vị tỏ ra quan tâm):

Tôi thấy mặt bằng trình độ tiếng Anh nói riêng, ngoại ngữ nói chung, ở sinh viên Việt Nam là rất thấp. Điều đó hết sức bất lợi cho Việt Nam trong việc phát triển khoa học - giáo dục, trong việc tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng tự học, suy nghĩ độc lập và hiểu biết về thế giới bên ngoài, và tóm lại là bất lợi cho cả sinh viên lẫn đất nước chúng ta khi “hội nhập”.

Giá như thay vào thời gian “nắm tư tưởng”, “rèn giũa tư tưởng” sinh viên, thay vào thời gian tổ chức các cuộc thi “duyên dáng sinh viên” hay “tiếng hát” này nọ trong môi trường đại học, các Đoàn trường đứng ra thúc đẩy việc nghiên cứu, học tập ở sinh viên, trong đó cái dễ nhất là giúp họ học tiếng Anh, thì… bố của Đoàn (là Đảng) có phước quá.

Còn Đoàn trường dành thời gian để rình mò, miệt thị sinh viên bằng những lời lẽ nguỵ biện (tấn công cá nhân) nhảm nhí như thế này, thì thật vô phước cho ông bố: "Như vậy, phải chăng bản "tuyên ngôn" này là sản phẩm của những người có tư duy pháp lý chặt chẽ hay thực chất chỉ là hình thức đánh bóng tên tuổi cá nhân? Mượn "mác" sinh viên Luật để đánh bóng tên tuổi cá nhân?".

Nguồn: phamdoantrang.com