03/09/2016

Chương trình Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 6 (2016-2017) của VASFCESR

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com; cesr.trustee1@yahoo.com

Ngày 8 tháng 9 năm 2015 Bauxite Việt Nam đã hân hạnh được đăng tải và giới thiệu trên trang nhà “Chương trình Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 5 (2015-2016)” của Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (Vietnamese American Scholarhip Fund, VASF), Quỹ Khuyến Khích Tự Lập (Fund for the Encouragement of Self-Reliance, FESR) do ông Phùng Liên Đoàn khởi xướng. Hôm nay, gần tròn 1 năm trôi qua, Bauxite Việt Nam lại hân hạnh được giới thiệu tới quý vị độc giả “Chương trình Thách đố/Cộng hưởng năm thứ 6 (2016-2017)” với các nội dung như dưới đây. Các tệp tin (file) chi tiết về chương trình, “Phụ bản A: mẫu dàn bài cho đơn” và “Phụ bản B: Tên và địa chỉ một số hội từ thiện” với nguyên bản định dạng, trình bày có tại các link đính kèm cuối bài viết này.

Bauxite Việt Nam

NĂM THỨ 6 (2015-2016)

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF)

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)

Las Vegas, NV 89149

Email: dlp.vasfcesr@gmail.com; cesr.trustee1@yahoo.com

Ngày 30 tháng 8, 2016

Kính Gửi:

Thành Viên trong mạng các tổ chức Phi Chính Phủ Việt tại Mỹ (VANGO Network)

Các hội thiện nguyện Phi Chính Phủ hướng về Việt Nam (NGOs)

Các tổ chức thiện nguyện trong nước Việt Nam

Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.

Thưa quí vị:

VASF và CESR kính gửi tới quí vị tin sau.

Thách Đố/Cộng Hưởng năm thứ 6 (2016-2017) của VASFCESR

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF-Vietnamese American Scholarship Fund) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR- Center for the Encouragement of Self-Reliance) là hai tổ chức nhỏ do một gia đình người Mỹ gốc Việt quyết tâm dùng tiền để dành của mình giúp xã hội dân sự và người Việt kém may mắn. Vì tiền bạc ít và người cũng ít, phương pháp chúng tôi sử dụng là thách đố/cộng hưởng.

Đây là năm thứ sáu chúng tôi làm việc này. VASFCESR sẽ đóng góp từ 1 đến 10 ngàn USD với các công tác dân sự thiện nguyện hoặc giúp người Việt kém may mắn có thêm phương tiện chống đỡ các khó khăn của đời sống. Tiền này sẽ được gửi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 tới các đơn nhận thách đố và được đồng ý cộng hưởng.

Điều Kiện Tham Dự

Các đơn nhận thách đố/cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:

1. Là một tổ chức hoặc hoạt động phi chính phủ hoặc không bị chi phối bởi cán bộ của chính phủ.

2. Đã giúp cộng đồng dân sự hoặc người Việt kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.

3. Có thể đóng góp theo tỉ lệ chí ít là 1:1 bằng tiền “mới” hoặc thì giờ “nhiều hơn”. Mới có nghĩa là “nhiều hơn năm 2016” về tiền và công sức. Nếu là công sức thì phải tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.

4. Sẽ không dùng tiền của VASFCESR trả lương bổng hoặc phí tổn văn phòng. Nhưng phí tổn đặc thù cho chương trình có VASFCESR thách đố thì được phép.

5. Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 15 tháng 10 năm 2016, giờ 24:00 (giờ California), tức 14:00 giờ Việt Nam ngày 16 tháng 10 năm 2016. Đơn gửi trễ ngày giờ thì sẽ không được cứu xét.

Ai có thể nhận “thách đố/cộng hưởng”?

1. Cá nhân hoặc một nhóm người, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã hoặc đang giúp cho xã hội, giáo dục, môi trường hoặc người Việt có nhu cầu để họ có thể tự lập.

2. Công tác giúp người Việt thực hiện phần nào bẩy yếu tố an ninh con người do Liên Hiệp Quốc quảng bá mà VASFCESR gọi là yếu tố hạnh phúc. Bẩy yếu tố này là: an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (học vấn, việc làm), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường và an ninh cơ chế.

Ai không thể nhận sự đóng góp này?

1. Người hoặc cơ quan do chính phủ lập ra hoặc bị quan chức chi phối.

2. Người hoặc cơ quan làm chính trị hoặc được hiểu bởi chúng tôi là có màu sắc chính trị. (Tuy nhiên, chúng tôi công nhận ai cũng có quyền cổ vũ cho quyền con người.)

3. Người hoặc cơ quan đã không thực hiện đúng những cam kết với chúng tôi trong những năm trước.

Làm Đơn

Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 12 trang, khổ chữ không nhỏ hơn chuẩn 10 (font > =10); các dòng cách nhau hơn 1.5 chuẩn (line spacing >=1.5) như văn kiện này, và phải diễn tả các đề mục theo thứ tự sau:

1. Hội đủ các điều kiện

· Cam kết là tổ chức hay công tác dân sự tự nguyện, không bị chi phối bởi quan chức hoặc cơ quan nào. Đơn nào cam kết bừa thì tức thời bị loại.

· Cam kết là đã và đang giúp cộng đồng hoặc người Việt có nhu cầu với chứng từ rõ ràng;

· Cam kết là có thể làm “nhiều hơn” trong năm 2017 nếu nhận thách đố của VASFCESR và cộng hưởng bằng cổ động đóng góp công của nhiều hơn năm 2016, để đạt tỉ lệ chí ít là 1:1 giữa tiền VASFCESR đóng góp và quyên góp của tổ chức. Chú ý: bạn phải liệt kê những gì đã làm và có thể làm nhiều hơn. VASFCESR bằng lòng để quí vị dùng thách đố này quảng bá quyên góp từ các nguồn riêng của quí vị;

· Cam kết là không làm chính trị (nhưng chúng tôi công nhận ai cũng có quyền bảo vệ quyền con người);

· Đơn và các dữ kiện phải được duyệt xét và chứng nhận bởi hai nhân sĩ đã biết nhiều về hoạt động của tổ chức trong ít nhất là 1 năm. Hai nhân sĩ này phải có tiểu sử đáng kính trong cộng đồng và không phải là quan chức.

2. Diễn tả tổ chức và hoạt động

Xin diễn tả tổ chức và chương trình cho rõ ràng. Xin đừng gửi các tài liệu viết sẵn, in sẵn. Chí ít phải có các mục sau:

2.1 Liệt kê tên, địa chỉ, email, số phôn, và người đứng đơn.

2.2 Tổ chức hoặc hoạt động bắt đầu khi nào, như thế nào.

2.3 Tầm nhìn (mục đích tối hậu diễn tả thật đơn giản).

2.4 Mục đích ngắn hạn và dài hạn.

2.5 Tên và tiểu sử của những người chính (ví dụ: chủ tịch, giám đốc, thư ký, thủ quỹ, giám sát.)

2.6 Kết quả trong năm qua.

2.7 Những khó khăn đã trải qua và còn tồn tại.

2.8 Chương trình năm 2017 và ngân sách cùng công sức cần thiết để thực hiện chương trình đó.

2.9 Xin đính kèm Nội Qui nếu có. Nếu chưa có thì làm một dự thảo nội qui theo mẫu trong Phụ Lục A.

3. Liên hệ với chương trình VASFCESR trong những năm qua

Nếu bạn được VASFCESR thách đố trong các năm qua (2012, 2013, 2014, 2015 hoặc 2016), xin diễn tả đã hứa gì và làm gì theo lời hứa; cùng là VASFCESR yêu cầu gì và đã làm gì theo yêu cầu đó. Đơn sẽ bị loại nếu thiếu phần này. Nếu bạn chưa khi nào nhận thách đố của VASFCESR thì xin viết như vậy.

4. Diễn tả bạn cần có đóng góp bao nhiêu trong năm 2017

· Diễn tả chương trình sẽ làm gì tốt hơn nếu có thêm sự đóng góp của VASFCESR.

· Diễn tả làm thế nào bạn có thể tìm thêm tiền mới hoặc công sức nhiều hơn để cộng hưởng với thách đố với tỉ lệ 1:1, hoặc 1:2, hoặc 1:10 như có hội đã làm. Việc đánh giá công sức ra tiền thì phải làm một cách thực tế và phải chăng. Ví dụ, một người làm việc tự nguyện thì không thể tính tiền như khi họ làm việc được lãnh lương; làm việc tự nguyện trong xã hội thì không thể tính giá trị nhiều hơn lương giờ của một giáo viên trung tiểu học. Đơn sẽ bị bác nếu thấy có hiện tượng không rành mạch, không đúng thực tế, không thành thật.

· Phải bao gồm một trang kế toán về tiền bạc và dự tính ngân sách gồm ba cột cho các năm 2015, 2016 và dự tính cho năm 2017. (Xem mẫu trong phụ lục A.) Trang này có thể dùng font nhỏ hơn 10 và chuẩn cách dòng 1.0 thay vì 1.5.

· Diễn tả ai là người kiểm tra tiền bạc, ai là người giám sát. Hai người này phải khác nhau và không liên hệ gia đình. Cần phải rõ ràng là toàn thể các người chính trong tổ chức đều có quyền biết về tài chính và đều phải bảo mật.

5. Hai (2) thư xác nhận.

Phải có thư ngắn gọn một trang và tiểu sử một trang của hai nhân sĩ đáng kính xác nhận là (a) tiểu sử chỉ 1 trang do chính mình viết; (b) đã quen biết người nộp đơn/tổ chức trên một năm, và (b) đã duyệt xét đơn cùng dữ kiện và cam kết là đúng sự thực. Thư (một trang) và tiểu sử (một trang) của nhân sĩ thì có thể dùng bất cứ khổ chữ nào và sẽ không bị tính vào số hạn 12 trang của đơn và 10 trang của phụ lục.

Nhân sĩ là người được cộng đồng kính trọng là thành thật, có tâm và có tầm. Quan chức và người trong tổ chức như Hội Đồng Quản Trị không được viết thư giới thiệu/xác nhận vì có mâu thuẫn lợi ích. Cũng xin chú ý là nếu có một thư làm sẵn cho nhân sĩ ký thì đơn sẽ bị loại ngay.

Đơn nào là ưu tiên?

Chúng tôi muốn tìm đối tượng xứng đáng để thách đố/cộng hưởng việc giúp xã hội dân sự hoặc người Việt có nhu cầu trong nước cũng như ngoài nước Việt Nam. Các ưu tiên của chúng tôi như sau:

1. Ưu tiên 1: Chúng tôi ưu tiên cho các công việc thiện nguyện trong nước đã làm việc có hiệu quả giúp xã hội hoặc người có nhu cầu tự lập. Với sức hạn chế, chúng tôi không thể cộng hưởng với những công tác loại “phát chẩn, bố thí”, ngay cả “phát học bổng”, mà không có phương pháp giúp người hưởng lợi rèn luyện để tự lập rồi còn có thể đóng góp cho xã hội.

2. Ưu tiên 2 (cao hơn): Chúng tôi ưu tiên cao hơn cho những hoạt động nhằm nâng cao dân trí bằng cách cổ vũ tự lập và nhắm vào bẩy yếu tố gây hạnh phúc cho con người đã được Liên Hiệp Quốc phổ biến. Đó là: an ninh thực phẩm, an ninh sức khỏe, an ninh kinh tế (giáo dục, việc làm…), an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng, an ninh môi trường, và an ninh cơ chế. Con người sẽ đóng góp được nhiều hơn khi thấy mình hạnh phúc. Dân trí dân khí sẽ cao hơn khi phần lớn người dân trong xã hội cảm thấy hạnh phúc.

3. Ưu tiên 3: Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội dân sự trong nước cộng tác với nhau và với những hội NGOs ngoài nước để dùng các phương pháp tốt nhất thực hiện các mục đích như trên giúp người Việt và xã hội Việt Nam.

4. Chúng tôi miễn xét đơn của những tổ chức chính trị (theo chúng tôi hiểu) hoặc có liên quan mật thiết với quan chức hoặc bị chi phối bởi lợi ích tôn giáo, đảng phái.

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?

Vì chúng tôi làm việc thiện nguyện không lương, không có website, có ít tiền và ít thì giờ, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng người. Bạn cần đọc kỹ bản loan tin này, và nếu còn thắc mắc thì hỏi thêm các hội bạn đã liên lạc với chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với các hội này. Họ có thể giúp bạn hoặc cộng tác với bạn. Xin chú ý, không phải tất cả các hội được liệt kê đã nhận thách đố - cộng hưởng với VASFCESR.

Chúng tôi chia sẻ là trong những năm 2011-2015 nhiều đơn bị bác vì viết cẩu thả hoặc không chú trọng tới các điều kiện liệt kê trên. Vì thế, trước khi gửi đơn, bạn nên để ý những chi tiết sau:

1. Có gửi đơn bằng email để VASFCESR nhận được trước giờ 24:00 (giờ California) ngày 15 tháng 10, 2016 (tức 14:00 giờ ngày 16 tháng 10, 2016, giờ Việt Nam)? Xin chú ý, chúng tôi không nhận đơn qua bưu điện hoặc thư trao nhanh, trừ phi chúng tôi yêu cầu.

2. Đơn có giới hạn 12 trang trong phần chính, font bằng hoặc lớn hơn 10, dòng cách ít nhất 1.5 chuẩn (như tài liệu này)? Chú ý: thư và tiểu sử của hai nhân sĩ không quá bốn trang thì có thể dùng bất cứ cỡ chữ nào và cách dòng nào. Trang về tài chính cũng vậy. Phụ lục cũng vậy.

3. Nếu có phụ lục, thì nó có dưới 10 trang? (Chúng tôi dành quyền không đọc phụ lục trừ phần tổ chức nội qui.)

4. Đơn có viết cẩn thận, không lỗi chính tả, không tuyên bố bừa bãi và không có dữ kiện rỏm?

5. Nếu đã nhận thách đố/cộng hưởng với VASFCESR trong những năm qua, đơn có diễn tả đã làm gì với số tiền thách đó/cộng hưởng của VASFCESR trong những năm đó?

6. Đơn có địa chỉ, tên những người chủ chốt, và các mã số ngân hàng để nhận tiền bằng điện? (Xem phụ lục A)

7. Đơn có diễn tả cách gây quỹ để đạt điều kiện thách đố/cộng hưởng?

8. Đơn có qui thì giờ của người thiện nguyện ra tiền một cách thực tế và phải chăng?

9. Có thư xác nhận là “chính xác, thành thật” của hai nhân sĩ đáng kính đã duyệt đơn của bạn?

VASF và CESR là ai?

Gia đình TS Phùng Liên Đoàn thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997, dùng tiền dành dụm của chính mình để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501(c)(3). Vì là tổ chức tư, nhỏ và ít người làm việc, VASF và CESR không có trang mạng.

Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì, không nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. Cho tới nay, 99.5% tiền của VASF và CESR là do gia đình đóng góp; số 0.5% là do thân hữu đóng góp. Phí tổn hành chính của VASF và CESR thì ít hơn 0.5% kể từ năm 1989. Chính TS Đoàn bỏ rất nhiều thì giờ làm việc tự nguyện không lương trong 50 năm qua và nhất là lúc này. Ông Đoàn không là hội viên của bất cứ đảng phái hay tôn giáo nào. Nguyện vọng suốt đời của ông Đoàn là giúp nước Việt Nam và người Việt.

Trong hơn 27 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng tại Việt Nam, cùng là giúp một số học giả nghiên cứu các vấn đề Việt Nam. VASF đã lập huy chương có tên là Weinberg để cổ súy việc dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát mỗi hai năm một lần. VASF đã giúp đúc chuông 6 tấn tại Nhật và đem treo vĩnh viễn tại công viên của tỉnh Oak Ridge bang Tennessee, để ghi nhớ kỷ niệm xấu của chiến tranh đánh lén tại Pearl Harbor và bom nguyên tử tại Hiroshima-Nagasaki. (Oak Ridge là một địa điểm tại Mỹ sản xuất vật liệu cho bom nguyên tử.) VASF đã lập học bổng và giải thưởng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ để khuyến khích sinh viên có gốc Việt. VASF đã phát nhiều trăm giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California để khuyến khích các cháu học tiếng Việt và sử Việt. VASF đã lập giải thưởng Balaban cộng tác với một học giả Mỹ trong việc khuyến khích học giả và sinh viên Việt khảo cứu các tài liệu chữ Nôm. Thành phố Oak Ridge thuộc bang Tennessee tại Mỹ đã trao giải thưởng International Friendship Bell cho VASF năm 2001.

Trong hơn 20 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong VANGO Network (Liên Hội các tổ chức phi chính phủ Việt tại Mỹ) giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. CESR cũng đã trợ giúp các hội cứu trợ nạn nhân của việc buôn người Việt tại Trung Quốc, Đài Loan, Mã Lai, Nga, và nhiều nơi khác. Đặc biệt là CESR đã giúp thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều ngàn học bổng cho học sinh của các hộ nghèo tự lập mỗi năm, xây trường mẫu giáo, và giúp hơn 24 ngàn gia đình nghèo sản xuất buôn bán tự lập tại hơn 40 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện TTKKTL đang cộng tác với quản lý các chợ tại Huế xây nhà vệ sinh sạch có bảo trì để đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng. TTKKTL cũng cộng tác với phụ huynh các trường tại Huế và quanh Huế dạy bơi cho 1,000 học sinh mỗi năm trong 10 năm liền để giảm thiểu nạn chết đuối nước trong những trận lụt hằng năm tại Huế. Năm 2008 TTKKTL được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation.

Hiện nay VASF & CESR đang cộng tác với khoảng 60 NGOs trong và ngoài nước Việt Nam tiếp tục các công tác trên nhất là xây trường, xây WCs, tạo nước uống sạch, huấn luyện kỹ năng sống, dạy bơi, dạy nghề, tiếp cận người tàn tật, giữ vệ sinh cộng đồng và bảo vệ môi trường; nói chung là các hoạt động giúp người có nhu cầu, giúp xã hội dân sự, và bảo vệ môi trường. Làm có hệ thống theo như bẩy yếu tố gây được hạnh phúc cho người dân là cách hay nhất. Dân trí quan trí sẽ được nâng cao khi đại đa số con người trong xã hội cảm thấy tự do hạnh phúc.

Nhiều chính quyền địa phương tại Vietnam cũng như tại Mỹ, và nhiều hội NGOs cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR và VASF.

Bạn nên tiếp tay, chúng tôi cũng cần được khuyến khích, giúp đỡ

Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, không phải là một “đại gia” vì bao nhiêu tiền hiện có đều do mồ hôi nước mắt của chính mình tạo ra từng ngày từng giờ lao động. Chúng tôi đã cắt nghĩa cho con cháu là chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu tự lập và biết cha mẹ dành tiền giúp người kém may mắn hơn.

Chúng tôi mong nhiều người cùng hoàn cảnh, nay con cháu không giầu nhưng tự lập, tiếp tay với chúng tôi làm chương trình này lớn rộng hơn. Đóng góp của bạn sẽ thuộc dạng Charity Remainder Trust giống như các đại học Mỹ đã và đang làm, được trừ thuế, và được làm từ thiện theo ý muốn của bạn về tên cũng như về người được giúp đỡ; ví dụ, làng xã và trường học của bạn.

Ai là người xét đơn?

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR và bạn hữu sẽ xét đơn từ 15/10/2016 tới 15/11/2016.. Chúng tôi mong có bạn thiện nguyện tiếp tay xét đơn một cách trong sáng và minh bạch. (Xin liên lạc thẳng với chúng tôi). Tuy nhiên, vì là tổ chức tư, nhỏ, thiện nguyện, mọi quyết định là cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.

Đính kèm:

1. Toàn văn nội dung chương trình (16-08-30 Năm thứ 6 (2016-2017).docx)

2. Phụ bản A: Mẫu dàn bài cho đơn (Phụ Bản A Mẫu dàn bài cho đơn.docx)

3. Phụ bản B : Tên và địa chỉ một số hội chúng tôi biết đã hoặc đang giúp người Việt (Phụ Bản B - Một số hội từ thiện trong và ngoài nuóc giúp người Việt.docx)

Ông Phùng Liên Đoàn gửi BVN.