Ông Trọng nói tới Biển Đông để làm gì

Nguyễn Đình Cống

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị 11 - Trung ương ĐCSVN, ông TBT Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến 2 từ Biển Đông trong mục 4. Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019 – 2020, nội dung như sau : Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Từ đó, xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2020.

Một vài người mới nghe qua, vội vàng hưởng ứng, cho rằng sau 3 tháng im lặng, bây giờ người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã nói tới Biển Đông. Nhưng xin hãy nghe cho kỹ ông ta nói cái gì. Ông ta không nói riêng về Biển Đông và đặc biệt là về sự kiện Bãi Tư Chính mà chỉ ngụeo vào một chút để xác định mục tiêu kinh tế năm 2020.

Nói tới Biển Đông, trước mắt phải đề cập đên Bãi Tư Chính, đến  nguy cơ xâm lược của Tàu Cộng, nguy cơ mất biển, mất đảo, dẫn tới nguy cơ mất nước. Còn ông Trọng nói tới Biển Đông là để :“Từ đó xác định mục tiêu tổng quát….cho kinh tế năm 2020”

Như vậy về sự kiện Bãi Tư Chính thì cho đến nay ông Trọng vẫn ngậm miệng. Xin bà con chớ vội nghe hơi nồi chõ, rằng ông Trọng đã mở mồm về Biển Đông mà vội đánh giá sai tình hình.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.net

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn