02/11/2010

Thông báo về việc ký Kiến nghị

Để ký Kiến nghị, xin các anh/chị gửi e-mail về địa chỉ: bauxitevn@gmail.com với đầy đủ các thông tin sau đây (xin viết có dấu nếu có thể):
- Họ và tên:                          
- Nghề nghiệp:                       
- Chức vụ (nếu có):                 
- Địa chỉ cư trú:
- Địa chỉ e-mail:
- Số điện thoại:
Khi công bố trên mạng, ba thông tin cuối sẽ được lược bỏ.

Hiện nay Bauxite Việt Nam còn có hơn 500 e-mail gửi đến ký Kiến nghị nhưng không cung cấp đủ thông tin, do đó chưa thể đưa vào Danh sách được.

Bauxite Việt Nam