04/05/2011

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY...

Nguyễn Trọng Vĩnh

Luật pháp ban ra cũng khá nhiều

Xem ra hiệu lực chẳng bao nhiêu

Bởi chưng luật bị “kim ngân” đánh

Bất lực, đôi lần luật cũng queo.

Luật cũng bị queo trước cực quyền

Điều “hai mười bốn”(1) gạt sang bên

Luật sư phản đối rời phòng xử

“Ý đã định rồi”, án cứ tuyên.

Phiên xử chưa từng được thấy qua

Công an chặn các ngả đến Tòa

Luật sư cũng bị công an bắt

Thế giới chê cười, xấu hổ chưa!

Than ôi! Thời thế đổi thay rồi

Thất đức, chuyên quyền diễn khắp nơi

Quyền thế, kim tiền là mạnh nhất

Khó nghèo, thấp cổ... phải thua thôi.

N. T.V

(1) “Luật hai mười bốn” : 214.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN