06/06/2012

TS Nguyễn Xuân Diện khiếu nại

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

Nguồn: anhbasam.wordpress.com