16/01/2013

Ý tưởng cho một Hiến pháp mới

Nguyễn Khắc Mai

Hai văn bản chính thống, một là của TBT TƯ Đảng chỉ thị về tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Hiến pháp, và Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề trên đều chỉ đưa ra những hướng dẫn có tính chất kỹ thuật, tuyệt không có nói gì đến một tư tưởng, một triết lý mới cho một Hiến pháp mới của Dân tộc trong một thế kỷ mới khi nhân loại đã bước vào một thời đại mới.

2/ Tiền đề cho một cuộc thảo luận dân chủ rộng rãi, với văn hóa biện luận văn minh, khoa học là phải vượt lên trên mọi suy diễn, áp đặt, khiến cho một cuộc thảo luận dân chủ, thu thập được các ý kiến khác nhau của mọi tầng lớp nhân dân có chính kiến khác nhau thật sự thành tâm mong có một Hiến pháp xứng tầm của Dân tộc trong thời kỳ mới, là phải vượt qua điều 88 luật Hình sự. Cần tuyên bố rằng mọi ý kiến trong thảo luận Hiến pháp mới không được lấy làm căn cứ để kết tội chống phá đường lối của Đảng, của Nhà nước. Có như thế cuộc trưng cầu ý kiến của nhân dân này mới thật “đàng hoàng tử tế” (chữ đàng hoàng là chữ của cụ Hồ).

Nguyễn Khắc Mai

I- Cần có một Hiến pháp mới phù hợp với tiến trình phục hưng và phát triển Việt Nam vào thế kỷ 21

a. Phục hưng

Chấn chỉnh những sai lệch do quá trình theo mô hình “Xô viết”, tư tưởng Mao và duy trì tâm thức tiểu nông lạc hậu kéo dài ngót một thế kỷ, khiến cho các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 (sửa đổi năm 2001) không làm tròn được nhiệm vụ mở đường rộng rãi để Dân tộc phát triển kịp với xu thế khu vực và thế giới. Đất nước ngày càng tụt hậu, xã hội bất an và suy thoái. Sau nửa thế kỷ, đất nước ta ngày càng tụt hậu xa so với khu vực. Thế mà 40, 50 năm trước chúng ta đã có cùng họ một trình độ phát triển!

b. Phát triển

- Phải từ bỏ con đường theo mô hình “xô viết”. Cần phân biệt rõ hai phạm trù rất khác nhau là Những tư tưởng XHCN và phạm trù gọi là “Chế độ XHCN”. Cái gọi là chế độ XHCN về cả lý thuyết lẫn thực tiễn đã thật sự phá sản ngay trên quê hương của nó.

- Giữ gìn nền Độc lập mà nội hàm của Độc lập là phát triển hạnh phúc của nhân dân và dân chủ xã hội (như Hồ Chí Minh quan niệm, mà các HP vừa qua đã không làm tròn sứ mệnh).

- Hội nhập với thế giới.

- Thực thi dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập.

- Thi hành kinh tế thị trường hoàn chỉnh. Công nhận quyền sở hữu của Dân như Các Mác từng nói vào cuối đời: “Những người sản xuất chỉ trở thành người Tự do chỉ khi họ có sở hữu: đất đai, nhà xưởng, tàu thuyền, ngân hàng, tín dụng...” (xem Các Mác Ekonomic I). Thật sự mở đường cho nhân dân làm kinh tế thị trường đầy đủ chứ không phải là đi van xin nước ngoài công nhận thị trường đầy đủ.

- Phát triển xã hội dân sự. Thực thi chế độ tự do lập hội kể cả quyền bình đẳng của các Đảng chính trị vì dân vì nước. Tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do tư tưởng và ngôn luận tự do tôn giáo và tín ngưỡng...”. Làm cho Nhân dân dùng được, hưởng được quyền dân chủ như Hồ Chí Minh từng nói, khiến cho mọi quyền dân chủ mà nhân loại đã hình thành nên thì dân ta cũng có quyền dùng có quyền hưởng. Đó mới thật sự là văn minh và đạo đức của mọi chính đảng biết đi tiên phong mở đường cho sự phát triển Dân tộc trong thời đại mới.

- Hòa hợp, hòa giải Dân tộc. Vượt lên tâm thức Quốc-Cộng, kiến tạo một sự nghiệp Đoàn kết Dân tộc, chung sức xây dựng Đất Nước.

II- Những vấn đề cụ thể

a. Thể chế chinh trị

Tên Nhà nước hiện nay viết sai ngữ pháp Việt Nam vì viết theo ngữ pháp Tàu. Mà tên XHCN không đúng là thực thể của nước ta hiện nay, một thực thể tưởng tượng ảo tưởng chưa có. Nó tựa như tâm thức của Hồ Quý Ly đặt tên nước là Đại Ngu. Nên trở lại tên Nhà nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vừa nhấn mạnh dân chủ vừa nhấn mạnh cộng hòa, vừa đúng theo nhu cầu của Dân tộc, vừa hợp với xu thế thời đại. Chính Mác và Ăng ghen cũng từng nhấn mạnh rằng “Những người cộng đồng chủ nghĩa phải biết căn cứ từ những thực tế văn minh của các Dân tộc hiện đại để làm căn cứ cho chính sách của mình”.

- Có thể giữ điều 4 với nội dung tôn trọng quyền bình đẳng của các đảng dân tộc dân chủ mà Tuyên ngôn các đảng cộng đồng chủ nghĩa do Mác và Ăng ghen tuyên bố

cũng đã khẳng định. Tách hoạt đông của đảng khỏi Nhà nước làm theo phương thức tiên tiến hợp lý mà các đảng cầm quyền trên thế giới ngày nay đang theo.

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân VN, hòa nhập với trào lưu chung của nhân loại hiện đại theo hướng: Nhà nước phục vụ, Nhà nước phúc lợi, Nhà nước giỏi, trong sạch, công tâm. Phân biệt rành mạch ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Thực hiện chế độ Tổng thống và Thủ tướng hành pháp. Tòa án độc lập.

- Xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại theo cơ chế thị trường đầy đủ(trước khi van xin các nước công nhận thị trường đầy đủ hãy làm cho nhân dân thực hiện được thị trường hoàn chỉnh).

- Xây dựng nền văn hóa nhân văn hiện đại.

- Phát triển xã hội dân sự, làm cho xã hội dân sự chủ động sáng tạo, tích cực tham gia phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục, chăm lo phúc lợi và công bằng XH. Phát huy nguồn sức mạnh của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

III- Tóm lại Hiến pháp mới phải mở đường cho:

- Phát triển tự do, dân chủ, dân quyền của nhân dân.

- Phát triển mọi nguồn lực vật chất, tinh thần, năng lực sáng tạo của nhân dân, và xã hội.

- Hòa giải và đoàn kết dân tộc để đi vào TK 21.

- Xây dựng một nhà nước hiện đại của VN; Pháp quyền của Dân, Không phải pháp quyền XHCN. Như Các Mác từng khẳng định: “Khi chưa có con người toàn diện và chưa có nền kinh tế sản xuất vật phẩm, hàng hóa dồi dào trên cơ sở kỹ thuật cao, thì pháp quyền tư sản dù hạn hẹp cũng không thể vượt qua”! Thực hiện một Nhà nước phục vụ, Nhà nước phúc lợi, Nhà nước giỏi, trong sạch, công tâm, Nhà nước của Dân tộc, của thị tương văn minh và của xã hội dân sự.

Cho nên không nên vội vàng làm lấy được. Hãy thành lập một Hội đồng Lập hiến gọi là “Hội Đồng 100” với thành phần: Đảng Cộng đồng chủ nghĩa (cộng sản, đã đến lúc phải dịch cho đúng tên gọi đảng Comuniste như trong tuyên ngôn của Mác và Ăng ghen) 30%, các Hội đoàn CTXH 15%, trí thức ở hai Liên Hiệp 15 %, Phật giáo 10%, Thiên chúa giáo”10%, Dân tộc ít người 10%.Việt kiều 10%. Hội đồng này Xây dựng một Hiến Pháp mới gọi là Hiến Pháp Dân tộc TK21 (sẽ không còn lắt nhắt cứ mươi năm lại đổi một hiến pháp như vừa qua. Phải tổ chức thảo luận 3 quý, quý 4. Đưa toàn dân phúc quyết.

Những ý kiến trên đây được chắt lọc từ khát vọng của Dân tộc VN từ đầu TK20 từ tư tưởng của các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…, của các nhà văn hóa lớn, các nhà Mác xít chân chính ngoài đảng và trong đảng mà Hồ Chí Minh là tiêu biểu, cũng như từ thăng trầm của Dân tộc Việt Nam hiện đại và cả những bài học quốc tế…

Xin mạo muội trình bày.

Đầu tháng 1 năm 2013

Nguyễn Khắc Mai trình bày tại Hội nghị lấy ý kiến về HP của LHHKHKTVN

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN