30/08/2013

Gửi Tuyên bố phản đối Nghị định 72 lên Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ

1. Gửi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ngày 28-8-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--oo0oo--

Kính gửi: Ủy ban Pháp luật

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thay mặt 599 người đã ký tên vào bản Tuyên bố về Nghị định 72 của Chính phủ, xin gửi đến Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bản Tuyên bố này để quý ngài cứu xét các vấn đề mà chúng tôi đặt ra trong đó, cũng như những yêu cầu cụ thể của chúng tôi đối với Quốc hội trong việc rà soát lại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9/2013.

Kính chào trân trọng

Ngày 28-8-2013

Người gửi

clip_image002

 

 

GS Nguyễn Huệ Chi

clip_image004

2. Gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 28-8-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--oo0oo--

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thay mặt 599 người đã ký tên vào bản Tuyên bố về Nghị định 72 của Chính phủ, xin gửi đến ngài bản Tuyên bố này để ngài cứu xét các vấn đề mà chúng tôi đặt ra trong đó, cũng như những yêu cầu cụ thể của chúng tôi đối với Chính phủ trong việc rà soát lại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9/2013.

Kính chào trân trọng

Ngày 28-8-2013

Người gửi

clip_image006

 

 

GS Nguyễn Huệ Chi

clip_image008