05/10/2013

Kính viếng Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

clip_image002

* Võ công kiệt xuất lưu thanh sử!

* Văn cách khoan hoà đắc thế tâm!

Hà Sỹ Phu cùng nhóm Thân hữu Đà Lạt

Kính viếng Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP