25/01/2014

Câu đối vĩnh biệt nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng

Nằm bịnh

vẫn suy tư

Việc đảng

dẫu vào ra,

thương mẹ Việt Nam:

Son sắt

không phai

lòng

HIẾU tử!

Biểu tình

cùng kháng nghị

Lòng dân

dù sau trước,

ghét quân Đại Hán:

Oai hùng

cho xứng

trận

ĐẰNG giang!


Đà Lạt ngày 23-1-2014

Nhóm Thân hữu Đà Lạt

đồng kính viếng