20/12/2014

Câu đối tưởng nhớ nhà văn Bùi Ngọc Tấn

   - Thời mạt kỳ, gien biến đổi gien,

         đường vạn nẻo lòng tin vào thuở trước!

- Nghiệp cầm bút, ngọc trau chuốt ngọc,

      năm hai nghìn chuyện kể với mai sau! (*)

                                                       Hà Sĩ Phu                    

(*) "Thời biến đổi gien" và "Chuyện kể năm 2000" là hai tác phẩm của nhà văn Bùi Ngọc Tấn