02/02/2012

Lá thư thứ nhì gửi công ty Google

Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

Kính thưa anh Huệ Chi và Ban biên tập Boxitvn

Xin kính báo anh:

Ngày 20/11 và ngày 24/11 nhóm anh em chúng tôi  viết thư gởi công ty Google về sai sót và bất nhất trong các bản đổ của vùng biên giới Lào Cai và Biển Đông xuất hiện trong 2 trang mạng Google Maps. Hai lá thư này đã được trang Boxitvn đăng tải phổ biến.

Sau 3 tháng gởi email cho công ty Google,  họ vẫn chưa chính thức trả lời những lá thư của anh em và thư của anh chị khác trong nhóm anh Lê Văn Út bên Na Uy cũng gởi trong cùng thời gian.

Ngày 20/01/2012, đúng 3 tháng từ ngày lá thư đầu tiên được email cho họ, anh em chúng tôi đã gởi thư cho lãnh đạo công ty Google nhắc lại vấn đề này và yêu cầu họ có hướng giải quyết cụ thể. Lần này ngoài email, anh em cũng gởi cho họ qua đường bưu điện để bảo đảm là họ chắc chắn nhận thư.

Xin chuyển đến anh và BBT Boxitvn bảng copy lá thư thứ nhì và bằng chứng gởi bưu điện cho công ty Google để tham khảo thêm.

Kính chúc anh và BBT dồi dào sức khoẻ.

Thân kính

Nguyễn Hùng

January 20, 2012

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Attn:

Dr. Eric E. Schmidt, Chairman

Mr. John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs   

Re:  The discrepancies of the border lines between Vietnam and China, and the maps of South China Sea shown on http://maps.google.com  and http://ditu.google.com

Dear Dr. Schmidt and Mr. Hanke:

On 20 October 2011 we sent to you a letter to alert you about the discrepancies between the maps of South China Sea, and on 24 October 2011 we sent to you another letter raising our concerns of the other discrepancies between the maps in http://maps.google.com and in http://ditu.google.com with regard to Vietnam-China land border along Lao Cai City of Vietnam which you informed us back in August 2010 that the error had been fixed.

For three months since the time we emailed our letters to you we have not received your responses about our concerns. As of today we still note these discrepancies still exist on both Google’s official Google Maps web sites stated above.

We really would appreciate it very much if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.

We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.

Thank you very much for your consideration.

Yours sincerely,

On behalf of concerned Vietnamese,

Khoa Ba Ngo, wissai@yahoo.com

Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com, savevietnam09@gmail.com

Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

Attachments:

*Copies of two letters dated 20 and 24 October 2011

*Copy of the replying letter of Ms Kate Hurowitz Manager, Global Communications & Public Affairs , dated 02 August 2010.

Bản dịch:

20/1/ 2012

Công ty Google

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Attn:

Dr. Eric E. Schmidt, Chairman

Mr. John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs   

Đề mục: Những bất nhất của đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, và bản đồ Biển Đông trong trang mạng http://maps.google.comhttp://ditu.google.com

Thưa Dr. Schmidt và Ông Hanke:

Ngày 20/10/2011 chúng tôi gởi đến ông bức thư trình bày những sự khác biệt giữa bản đồ vùng Biển Đông, và ngày 24/10/2011 chúng tôi gởi đến ông một bức thư khác nêu ra mối quan tâm về những bất nhất giữa các bản đồ trong trang mạng http://maps.google.comhttp://ditu.google.com liên quan đến đường biên giới đất liền vùng thành phố Lào Cai của Việt Nam mà ông đã thông báo cho chúng tôi vào tháng Tám 2010 rằng những sai sót này đã được chỉnh sửa.

Thời gian đã 3 tháng từ ngày chúng tôi gởi điện thư đến ông, chúng tôi chưa nhận được hồi âm của ông về những quan tâm của chúng tôi. Ngay ngày hôm nay chúng tôi vẫn thấy những bất nhất này còn tồn tại trên hai trang mạng Google Maps chính thức nêu trên của Google.

Chúng tôi xin rất trân trọng nếu ông cứu xét vấn đề này trong tinh thần khẩn trương và giải quyết những bất nhất này trong một thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.

Xin cám ơn ông rất nhiều.

Trân trọng,

Thay mặt người Việt quan tâm

Nguyễn Hùng, Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long

Đính kèm:

*Bản sao 2 bức thư gởi ngày 20/10/2011 và 24/10/2011

*Bản sao bức thư phúc đáp của Công Ty Google gởi ngày 02/08/2010

---------------------------------

From: Kate Hurowitz <khurowitz@google.com>

To: wis sai <wissai@yahoo.com>

Sent: Mon, August 2, 2010 11:58:41 AM

Subject: Re: Fw: Errors of Google Maps of the Border regions between Vietnam and China

Hello there, thanks for getting in touch. 

As part of our ongoing efforts to provide the most up-to-date and accurate maps available, we have made improvements to the boundary data in Google Earth and Maps. The boundary data comes from a variety of sources, including local providers and other authoritative sources. As part of this update we have corrected the boundary to more accurately reflect the current agreement between Vietnam and China regarding their border.

You can read more about those changes here: http://google-latlong.blogspot.com/2010/07/improving-quality-of-borders-in-google.html

Thanks,

Kate Hurowitz

clip_image002