07/05/2012

Danh sách 3: Danh sách Nông dân Văn Giang Hưng Yên ký Tuyên bố

STT Họ và tên Nghề nghiệp Nơi cư trú
735. Phạm Thị Cúc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
736. Lê Thị Mai Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
737. Vũ Thị Huệ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
738. Lê Thị Nguyện Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
739. Đào Thị Lợi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
740. Vũ Văn Thuộc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
741. Vũ Văn Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
742. Nguyễn Văn Bằng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
743. Nguyễn Văn Giáp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
744. Nguyễn Văn Tráng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
745. Nguyễn Thị Oanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
746. Vũ Thị My Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
747. Vũ Thị Bách Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
748. Tuyển (không ghi họ) Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
749. Phạm Thị Nhường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
750. Đào Thị Chiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
751. Vũ Văn Tích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
752. Lê Văn Khoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
753. Đào Văn Phảng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
754. Phạm Thị Nhâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
755. Vũ Văn Ất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
756. Vũ Văn Hanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
757. Nguyễn Thị Mến Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
758. Nguyễn Văn Vân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
759. Vũ Văn Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
760. Nguyễn Thị Mai Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
761. Phí Thị Quyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
762. Đào Thị Sửu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
763. Nguyễn Thị Trang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
764. Hoàng Văn Hùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
765. Nguyễn Văn Mạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
766. Đặg Thị Duyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
767. Trần Kim Anh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
768. Nguyễn Văn Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
769. Vũ Thị Quyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
770. Bùi Văn Mạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
771. Bùi Văn Cảnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
772. Đào Quang Trung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
773. Bùi Văn Hải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
774. Phí Văn Nghiêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
775. Lê Thị Phóng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
776. Bùi Thị Thủy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
777. Nguyễn Thị Kim Dung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
778. Bùi Văn Ngọc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
779. Lê Văn Tươi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
780. Bùi Văn Dần Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
781. Phạm Thị Gái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
782. Lý Thị Tùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
783. Vũ Văn Loan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
784. Nguyễn Thị Lĩnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
785. Vũ Văn Khá Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
786. Vũ Văn Hùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
787. Nguyễn Thị Nên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
788. Nguyễn Thị Quí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
789. Phí Văn Hà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
790. Nguyễn Thị Châu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
791. Phí Văn Xoan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
792. Phí Thị Quýt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
793. Hà Thị Mùa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
794. Bùi Văn Đông Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
795. Lê Thị Mão Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
796. Vũ Văn Trí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
797. Vũ Thị Tư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
798. Lê Văn Đích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
799. Phí Thị Nhàn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
800. Bùi Văn Long Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
801. Nguyễn Thị Thi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
802. Hoàng Văn Ngự Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
803. Nguyễn Thị Tư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
804. Hà Thị Bích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
805. Nguyễn Văn Kiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
806. Nguyễn Thị Vui Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
807. Vũ Thế Trừng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
808. Vũ Văn Mạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
809. Trần Thị Hoan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
810. Vũ Thị Liễu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
811. Lê Văn Điểm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
812. Lê Thị Định Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
813. Nguyễn Văn Tuấn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
814. Nguyễn Thị Hợi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
815. Lê Văn Đức Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
816. Nguyễn Thị Sinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
817. Đào Văn Lâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
818. Đào Văn Thắng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
819. Lê Thị Tuất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
820. Vũ Văn Tu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
821. Vũ Thị Thái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
822. Đào Văn Bính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
823. Đào Văn Thảo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
824. Đào Văn Cự Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
825. Lê Thị Gái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
826. Vũ Văn Vui Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
827. Vũ Văn Bường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
828. Hà Văn Chí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
829. Hà Văn Thông Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
830. Hà Thị Tuệ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
831. Lê Văn Tín Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
832. Vũ Văn Tuynh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
833. Bùi Thị Diễm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
834. Nguyễn Thị Vui Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
835. Vũ Văn Huỳnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
836. Vũ Thị Ngà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
837. Trần Thị Bé Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
838. Nguyễn Văn Thành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
839. Bùi Thị Phố Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
840. Bùi Văn Nhiếp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
841. Bùi Thị Giáp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
842. Nguyễn Văn Mây Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
843. Nguyễn Văn Thực Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
844. Nguyễn Văn Sơn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
845. Vũ Thị Nhi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
846. Vũ Văn Sâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
847. Vũ Thị Các Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
848. Bùi Thị Dung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
849. Bùi Văn Khoát Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
850. Bùi Văn Dương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
851. Hà Văn Long Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
852. Bùi Văn Tính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
853. Lê Văn Tiếp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
854. Lê Văn Xuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
855. Vũ Văn Hữu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
856. Trần Văn Sính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
857. Vũ Văn Xuyền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
858. Vũ Văn Hy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
859. Vũ Văn Hồng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
860. Đoàn Xuân Thả Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
861. Đoàn Xuân Tùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
862. Đoàn Xuân Hải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
863. Đoàn Xuân Cường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
864. Lê Văn Huyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
865. Vũ Văn Vãng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
866. Vũ Văn Chiều Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
867. Lê Văn Khiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
868. Phí Văn Liên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
869. Nguyễn Đức Trí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
870. Nguyễn Văn Vui Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
871. Bùi Trung Kiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
872. Lê Văn Thước Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
873. Đào Quang Trong Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
874. Đào Quang Quýnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
875. Bùi Ngô Thân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
876. Phí Văn Thuận Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
877. Phí Văn Lập Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
878. Bùi Thị Mùi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
879. Phạm Thị Hoạt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
880. Bùi Văn Chuyển Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
881. Nguyễn Văn Thuyết Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
882. Nguyễn Thị Nhàn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
883. Vũ Văn Chung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
884. Hà Thị Lãng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
885. Bùi Văn Cường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
886. Lê Trung Hiếu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
887. Nguyễn Văn Hành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
888. Nguyễn Văn Xuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
889. Lê Văn Tư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
890. Hà Văn Luân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
891. Nguyễn Văn Kế Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
892. Phí Thị Ngạn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
893. Phạm Thị Lã Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
894. Vũ Văn Thích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
895. Hà Văn Lương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
896. Hà Văn Lâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
897. Nguyễn Đăng Giám Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
898. Vũ Văn Hựu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
899. Vũ Văn Cần Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
900. Vũ Thị Chiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
901. Cao Văn Kích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
902. Phạm Thị Liên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
903. Hoàng Xuân Vinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
904. Vũ Văn Huy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
905. Phạm Văn Lạc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
906. Phạm Văn Chuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
907. Vũ Văn Cửu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
908. Vũ Văn Phan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
909. Nguyễn Văn Chứ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
910. Nguyễn Văn Đột Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
911. Lê Thị Nhận Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
912. Vũ Văn Cường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
913. Vũ Văn Nhường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
914. Vũ Văn Quang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
915. Vũ Văn Công Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
916. Vũ Văn Dần Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
917. Ngô Văn Thái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
918. Nguyễn Thị Nhiệt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
919. Vũ Văn Sơn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
920. Nguyễn Thị Liên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
921. Hoàng Văn Thắng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
922. Vũ Thị Xuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
923. Vũ Văn Hải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
924. Lê Văn Quý Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
925. Vũ Văn Sáu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
926. Lê Văn Tư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
927. Lê Văn Lan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
928. Vũ Thị Thêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
929. Vũ Văn Oánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
930. Vũ Văn Ánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
931. Vũ Văn Lợi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
932. Vũ Văn Trung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
933. Nguyễn Văn Cấp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
934. Vũ Thị Tỵ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
935. Vũ Văn Tý Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
936. Vũ Văn Lương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
937. Lê Văn Sinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
938. Vũ Văn Thái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
939. Vũ Văn Long Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
940. Lê Thị Chuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
941. Phí Văn Tính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
942. Vũ Văn Vịnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
943. Lê Thị Boong Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
944. Lê Thị Mịch Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
945. Vũ Văn Tuấn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
946. Nguyễn Thị Thành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
947. Phí Văn Thạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
948. Phí Văn Thành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
949. Phí Văn Thắng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
950. Đào Quang Tạo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
951. Bùi Ngô Biền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
952. Bùi Ngô Chính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
953. Vũ Thị Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
954. Vũ Thị Lập Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
955. Hoàng Văn Bốn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
956. Đào Quang Nghị Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
957. Nguyễn Thị Lan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
958. Bùi Ngô Cơ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
959. Nguyễn Văn Thắng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
960. Nguyễn Thị Thỏa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
961. Bùi Văn Kiểm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
962. Nguyễn Văn Hưng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
963. Đào Văn Hậu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
964. Vũ Thị Hồi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
965. Nguyễn Văn Hải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
966. Nguyễn Thị Minh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
967. Bùi Thị Sách Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
968. Nguyễn Thị Sửu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
969. Nguyễn Văn Hòa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
970. Hoàng Văn Sơn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
971. Bùi Ngô Thành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
972. Đào Văn Ngạc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
973. Bùi Ngô Hiệu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
974. Bùi Ngô Hiu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
975. Bùi Văn Tú Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
976. Phạm Văn Đãng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
977. Phạm Văn Quí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
978. Phạm Văn Hoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
979. Đinh Thị Ngọ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
980. Ngô Văn Khoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
981. Ng. Thị Mai Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
982. Trần Thị Vui Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
983. Phạm Như Ký Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
984. Phạm Văn Đàn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
985. Phạm Văn Hưng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
986. Hoàng Văn Phiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
987. Vũ Văn Viên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
988. Đinh Thị Khoản Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
989. Nguyễn Đức Nhân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
990. Nguyễn Tuấn Danh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
991. Nguyễn Văn Kẻ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
992. Vũ Thị Mai Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
993. Hoàng Thị Chuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
994. Vũ Văn Thi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
995. Vũ Văn Bính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
996. Vũ Văn Thể Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
997. Phạm Văn Mạo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
998. Nguyễn Văn Chuyền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
999. Nguyễn Ngọc Bích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1000. Nguyễn Ngọc Hà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1001. Nguyễn Thị Tính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1002. Phạm Thị Tin Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1003. Nguyễn Văn Quyền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1004. Vũ Văn Hiếu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1005. Phạm Văn Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1006. Nguyễn Như Ưng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1007. Nguyễn Thị Điều Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1008. Phạm Xuân Vinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1009. Vũ Thị Quyền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1010. Phạm Văn Hiệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1011. Hoàng Thị Vui Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1012. Nguyễn Văn Phòng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1013. Nguyễn Thị Dưỡng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1014. Phạm Xuân Hào Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1015. Đinh Xuân Tụ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1016. Nguyễn Văn Xa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1017. Kế (không ghi họ) Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1018. Đinh Văn Yên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1019. Phạm Thị Sách Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1020. Chu Thị Nguyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1021. Phạm Văn Quế Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1022. Nguyễn Văn Tiêu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1023. Nguyễn Đào Duyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1024. Nguyễn Văn Ấn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1025. Đinh Xuân Trường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1026. Nguyễn Văn Quì Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1027. Vũ Thị Phích Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1028. Vũ Văn Tôn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1029. Nguyễn Văn Tựu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1030. Phạm Thị Hiểu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1031. Đinh Văn Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1032. Đinh Văn Lực Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1033. Vũ Văn Thu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1034. Nguyễn Văn Nhan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1035. Đinh Văn Hứng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1036. Phạm Văn Kiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1037. Đinh Văn Khải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1038. Đinh Văn Trà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1039. Đỗ Thị Luyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1040. Nguyễn Văn Lập Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1041. Nguyễn Văn Nhã Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1042. Nguyễn Văn Thạc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1043. Đinh…Liên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1044. Nguyễn Văn Quy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1045. Lê Văn Ngay Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1046. Chiến (không rõ họ) Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1047. Đinh Thị Trưng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1048. Nguyễn Thị Hợp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1049. Vũ Văn Khanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1050. Nguyễn Văn Địch Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1051. Vũ Thị Mười Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1052. Nguyễn Văn Quang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1053. Hoàng Văn Tuất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1054. Hoàng Xuân Thành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1055. Chu Thị Huyền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1056. Hoàng Thị Viên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1057. Nguyễn Thị Toán Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1058. Nguyễn Trần Huy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1059. Cao Thị Thỏa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1060. Nguyễn Thị Phương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1061. Bùi Phương Thảo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1062. Vũ Thị Đông Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1063. Bùi Thị Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1064. Bùi Văn Hợi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1065. Bùi Văn Ất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1066. Nguyễn Văn Dị Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1067. Vũ Thị Nhung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1068. Vũ Thị Thập Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1069. Phạm Thị Tình Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1070. Bùi Văn Kể Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1071. Nguyễn Thị Loan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1072. Bùi Văn Triệu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1073. Bùi Văn Chính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1074. Bùi Văn Nha Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1075. Nguyễn Thị Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1076. Bùi Văn Mỵ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1077. Hoàng Thị Mai Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1078. Bùi Văn Mạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1079. Bùi Thị Huế Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1080. Phí Văn Đúc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1081. Đinh Công Hoan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1082. Nguyễn Thị Tuất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1083. Đinh Thị Hân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1084. Hoàng Văn Hiến Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1085. Nguyễn Thị Vượng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1086. Hoàng Thị Oanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1087. Hoàng Thị Khởi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1088. Hoàng Thị Giáp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1089. Bùi Văn Hợp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1090. Bùi Văn Vị Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1091. Nguyễn Thị Mùi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1092. Phí Văn Duy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1093. Phí Văn Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1094. Phí Văn Trung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1095. Đinh Thị Sắn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1096. Đinh Văn Hoạt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1097. Vũ Thị Chiến Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1098. Nguyễn Thị Hường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1099. Hoàng Văn Tý Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1100. Hoàng Thị Ngát Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1101. Nguyễn Văn Phú Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1102. Nguyễn Văn Sang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1103. Bùi Thị Nhung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1104. Vũ Văn Chuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1105. Vũ Thị Tuyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1106. Vũ Thị Thúy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1107. Vũ Văn Thủy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1108. Bùi Thị Chinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1109. Cao Văn Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1110. Cao Văn Quảng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1111. Cao Văn Quang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1112. Phí Văn Lưu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1113. Trần Văn Sơn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1114. Trần Văn Huy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1115. Vũ Văn Chinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1116. Nguyễn Văn Bột Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1117. Nguyễn Văn Khoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1118. Lê Trung Kiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1119. Bùi Xuân Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1120. Nguyễn Văn Cự Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1121. Nguyễn Xuân Thụy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1122. Lê Thị Bình Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1123. Nguyễn Thị Vụ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1124. Vũ Thị Cách Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1125. Đăặng Văn Cửu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1126. Phạm Thị Nhung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1127. Nguyễn Văn Kiên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1128. Nguyễn Văn Lãng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1129. Đặng Hồng Minh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1130. Nguyễn Thị Thủy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1131. Lê Thị Châm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1132. Vũ Thị Tuất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1133. Nguyễn Văn Duy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1134. Nguyễn Thị Luyện Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1135. Nguyễn Văn Trung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1136. Nguyễn Văn Tuyển Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1137. Nguyễn Văn Oanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1138. Nguyễn Văn Taại Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1139. Duệ (không ghi họ) Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1140. Nguyễn Văn Hiệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1141. Đinh Thị Xuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1142. Đinh Văn Mão Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1143. Đinh Văn Thất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1144. Đinh Văn Thách Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1145. Hoàng Văn Môn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1146. Hoàng Văn Nhường Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1147. Hoàng Văn Khân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1148. Hoàng Văn Khanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1149. Nguyễn Văn Bình Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1150. Nguyễn Xuân Nậm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1151. Đinh Văn Thiết Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1152. Lê Văn Nga Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1153. Nguyễn Văn Sàm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1154. Nguyễn Thị Huyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1155. Nguyễn Văn Hà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1156. Nguyễn Văn Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1157. Nguyễn Thị Thắng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1158. Nguyễn Lan Anh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1159. Nguyễn Quốc Việt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1160. Vũ Văn Lê Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1161. Vũ Thị Nhạn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1162. Nguyễn Thị Bắc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1163. Hoàng Văn Long Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1164. Phí Văn Lực Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1165. Vũ Thị Hạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1166. Hoàng Văn Kỷ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1167. Nguyễn Thị Ánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1168. Bùi Thị Xuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1169. Vũ Thị Lệ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1170. Phí Văn Huy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1171. Phí Văn Điểm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1172. Vũ Văn Đức Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1173. Lê Thị Vẻ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1174. Nguyễn Thị Kỷ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1175. Phí Văn Oánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1176. Hoàng Thị Ánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1177. Nguyễn Thị Sung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1178. Trần Văn Mạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1179. Trần Văn Phúc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1180. Bùi Văn Khu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1181. Phí Thị Đang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1182. Bùi Văn Khoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1183. Nguyễn Thị Thúy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1184. Bùi Văn Cư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1185. Hoàng Thị Hòa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1186. Nguyễn Văn Cưu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1187. Vũ Thị Ngân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1188. Hòang Văn Điệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1189. Nguyễn Thị Thúy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1190. Hoàng Thị Hoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1191. Nguyễn Thị Xòe Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1192. Phạm Thị Thu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1193. Nguyễn Như Truân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1194. Đinh Văn Vân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1195. Nguyễn Văn Lan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1196. Đào Thị Nhi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1197. Đinh Thị Mai Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1198. Phạm Thị Hoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1199. Đinh Thị Nhanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1200. Phí Thị Đề Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1201. Phạm Thị Kiểm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1202. Phạm Thị Sen Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1203. Phạm Văn Chí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1204. Lê Văn Ba Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1205. Phan Thị Nụ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1206. Nguyễn Văn Khiêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1207. Đặng Văn Dư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1208. Nguyễn Ngà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1209. Đặng Văn Khương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1210. Đặng Thân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1211. Đàm Đức Hạnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1212. Nguyễn Thị Cần Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1213. Đàm Văn Ầm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1214. Đàm Văn Tuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1215. Phan Thị Quý Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1216. Phan Văn Chiến Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1217. Phan Thị Tình Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1218. Lê Thị Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1219. Nguyễn Văn Minh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1220. Phan Thị Thực Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1221. Hoàng Thị Ngọc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1222. Phan Văn Thân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1223. Lê Thị Điệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1224. Lê Văn Thọ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1225. Nguyễn Thị Thau Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1226. Phan Văn Hậu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1227. Phan Thanh Nam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1228. Phan Thị Quyên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1229. Lê Thị Thỏa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1230. Lê Văn Tiến Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1231. Lê Thị Chanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1232. Nguyễn Văn Yên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1233. Đàm Thị Thơm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1234. Lê Thị Kiều Trang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1235. Khanh (không rõ họ) Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1236. Nguyễn Thị Hiếu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1237. Lê Thị Thư Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1238. Lê Mạnh Hùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1239. Vũ Văn Bình Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1240. Nguyễn Văn Khánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1241. Nguyễn Thị Chuông Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1242. Lê Văn Luận Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1243. Lê Thị Khánh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1244. Đàm Văn Hà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1245. Phan Văn Phú Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1246. Phan Thị Thuận Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1247. Nguyễn Văn Nhiếp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1248. Phan Thị Sĩ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1249. Nguyễn Văn Hùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1250. Lê Thị Tuyết Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1251. Lê Văn Nghiệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1252. Đàm Thị Nghiêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1253. Đàm Thị Giang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1254. Nguyễn Văn Luận Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1255. Đàm Đức Khiêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1256. Nguyễn Văn Báo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1257. Phan Văn Át Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1258. Lê Văn Trọng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1259. Lê Văn Chứ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1260. Vũ Văn Bảy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1261. Phạm Thị Khoan Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1262. Nguyễn Văn Tùy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1263. Phí Thị Sang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1264. Nguyễn Văn Thật Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1265. Nguyễn Văn Phần Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1266. Nguyễn Thị Loãn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1267. Nguyễn Văn Tính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1268. Nguyễn Văn Lịch Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1269. Nguyễn Xuân Hưng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1270. Vũ Thị Tý Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1271. Đào Thị Hiền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1272. Nguyễn Thị Thoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1273. Nguyễn Văn Mão Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1274. Vũ Huy Tục Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1275. Hoàng Thị Cam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1276. Nguyễn Văn Bảo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1277. Nguyễn Văn Nhàn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1278. Lê Văn Lựu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1279. Nguyễn Văn Nhi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1280. Nguyễn Thị Chanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1281. Quí (không ghi họ) Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1282. Nguyễn Văn Hào Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1283. Vũ Thị Củng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1284. Nguyễn Văn Uy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1285. Vũ Huy Sâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1286. Phí Thị Gái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1287. Bà Thịnh (không ghi họ) Văn Giang, Hưng Yên
1288. Nguyễn Văn Thức Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1289. Nguyễn Thị Tám Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1290. Hà Thị Gái Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1291. Nguyễn Thị Yến Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1292. Nguyễn Thị Lợi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1293. Nguyễn Văn Kim Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1294. Nguyễn Thị Mơ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1295. Nguyễn Thanh Liêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1296. Nguyễn Thị Mên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1297. Lê Thị Thìn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1298. Nguyễn Thị Thịnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1299. Lê Minh Phương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1300. Hoàng Văn Khoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1301. Đào Văn Ứng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1302. Nguyễn Thị Chung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1303. Nguyễn Văn Hòe Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1304. Nguyễn Văn Cảnh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1305. Đào Văn Diêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1306. Nguyễn Văn Tam Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1307. Đào Văn Phúc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1308. Đào Văn Ổn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1309. Đào Văn Bàn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1310. Đào Văn Hiệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1311. Nguyễn Văn Anh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1312. Hoàng Thị Nguyệt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1313. Nguyễn Văn Phương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1314. Nguyễn Văn Phất Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1315. Nguyễn Văn Giang Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1316. Nguyễn Văn Lập Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1317. Nguyễn Xuân Hoàn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1318. Nguyễn Xuân Yên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1319. Nguyễn Thị Lục Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1320. Đinh Thị Dung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1321. Nguyễn Văn Chí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1322. Nguyễn Văn Sinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1323. Nguyễn Văn Ngột Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1324. Nguyễn Hà Thạch Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1325. Nguyễn Văn Chiền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1326. Nguyễn Văn Chuyền Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1327. Nguyễn Thị Bắc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1328. Nguyễn Văn Quí Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1329. Nguyễn Văn Khanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1330. Nguyễn Văn Duyệt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1331. Nguyễn Ngọc Nghiệp Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1332. Nguyễn Văn Khải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1333. Nguyễn Văn Ngòi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1334. Hoàng Văn Đắc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1335. Nguyễn Văn Vi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1336. Nguyễn Văn Chử Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1337. Nguyễn Văn Tề Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1338. Nguyễn Văn Dũng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1339. Nguyễn Thị Dung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1340. Nguyễn Thị Tấn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1341. Lê Ngọc Luyện Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1342. Đào Thị Dung Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1343. Đinh Thị Hải Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1344. Lê Thị Huế Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1345. Đinh Thị Đãi Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1346. Lê Thanh Hậu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1347. Lê Xuân Định Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1348. Bùi Thị Hòa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1349. Lê Xuân Đính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1350. Phí Văn Tâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1351. Phí Thị Mùa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1352. Phí Thị Xuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1353. Phí Thị Vân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1354. Trần Văn Thảo Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1355. Nguyễn Thị Sâu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1356. Trần Thị Thúy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1357. Trần Thị Hà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1358. Trần Văn Duy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1359. Bùi Văn Thành Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1360. Bùi Thị Tính Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1361. Bùi Xuân Duyệt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1362. Bùi Thị Lộc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1363. Vũ Thị Thiết Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1364. Bùi Thị Hà Linh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1365. Bùi Văn Doanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1366. Trần Thị Dựa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1367. Bùi Ngọc Thanh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1368. Bùi Ngọc Tân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1369. Bùi Tuấn Tài Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1370. Trần Thị Lọ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1371. Vũ Văn Tuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1372. Vũ Thị Miên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1373. Vũ Thi Sáng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1374. Vũ Văn Phúc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1375. Bùi Văn Tứ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1376. Nguyễn Thị Dậu Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1377. Bùi Văn Quế Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1378. Bùi Quý Sơn Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1379. Bùi Thanh Tùng Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1380. Bùi Văn Thiêm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1381. Nguyễn Thị Tý Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1382. Bùi Văn Duy Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1383. Bùi Thị Hương Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1384. Bùi Thị Thoa Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1385. Bùi Thị Hà Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1386. Phí Văn Hàm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1387. Nguyễn Thị Đoạt Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1388. Nguyễn Thị Dinh Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1389. Nguyễn Thị Mão Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1390. Dương Thị Xuân Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1391. Nguyễn Thị Chúc Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1392. Vũ Văn Chén Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1393. Bùi Thị Nhâm Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1394. Đào Thị Ngọ Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1395. Phí Thị Yên Nông dân Văn Giang, Hưng Yên
1396. Lê Văn Quê Nông dân Văn Giang, Hưng Yên