05/01/2013

Cảnh giác với tương đồng ý thức hệ

TS Nguyễn Ngọc Chu

Hãy đọc kinh đi

Đọc khi hoàng hôn

Đọc lúc tảng sáng:

Trăm chủ nghĩa bốn phương

Nghìn học thuyết tám hướng

Vào hồ lô người Tàu

Thành chủ nghĩa Đại Hán!

Cần thiết phải nhắc lại rằng, dưới thời lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và có 3 đảng cùng tồn tại.

Trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay vẫn còn một số người giáo điều, muốn duy trì độc đảng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, một xã hội mà bản thân họ không hiểu về sự tồn tại của nó, nên phải miễn cưỡng nói là định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xã hội loài người cũng như tự nhiên - vạn vật biến hóa không ngừng. Đó là điều mà Marx hàm chỉ tính biện chứng của vật chất.

Tên gọi cho một hình thái xã hội chỉ mang tính học thuật tương đối phục vụ mục đích nghiên cứu, vì nó chia sự phát triển xã hội loài người ra những giai đoạn độc lập, riêng rẽ, rời rạc. Trong thực tế thì xã hội loài người phát triển liên tục không ngừng.

Dựa vào cùng độc đảng, cùng hô: “xây dựng chủ nghĩa xã hội” (Trung Quốc gọi là: chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc, Việt Nam gọi là: định hướng xã hội chủ nghĩa), để nói rằng Việt Nam và Trung Quốc hiện nay tương đồng ý thức hệ là một sự lú lẫn nguy hiểm.

Hãy cảnh giác với tương đồng ý thức hệ.

* * *

Đến bây giờ vẫn có kẻ còn ngủ mơ

Rằng Ta và Tàu tương đồng ý thức hệ

Sao mà lú lâu đến thế!

Có chăng

Chỉ là phụ thuộc

Chỉ là nô lệ kiểu mới thôi!

Bao giờ Tàu xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Không đâu

Hãy nhìn vào lịch sử Tàu hiện đại

Mao mượn gió cộng sản muôn nơi

Đuổi Tưởng cướp chính quyền

Bành trướng dần

Dành vai trò lãnh đạo

Chia rẽ với Liên Xô

Giúp Việt Nam để làm hao mòn Mỹ

Phủ phục 50 năm

Nay đủ nanh vuốt rồi tiến xuống phương Nam

Rộng lông cánh vươn ra biển lớn

Phủ phục 50 năm

Để vượt Nhật vượt Nga

Đương đầu tranh giành độc tôn với Mỹ

Thế mà ta ngu ngơ

Tin vào tương đồng ý thức hệ!

Dựa vào Tàu để bảo vệ chính quyền ư?

Hãy đọc kinh đi

Đọc khi hoàng hôn

Đọc lúc tảng sáng:

Trăm chủ nghĩa bốn phương

Nghìn học thuyết tám hướng

Vào hồ lô người Tàu

Thành chủ nghĩa Đại Hán!

N.N.C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN