04/07/2016

YÊU CẦU ĐÓNG CỬA FORMOSA NGAY LẬP TỨC

Con Đường Việt Nam"500 triệu đô đền bù đó đối với mỗi người dân chúng tôi không được bao nhiêu cả", "chúng tôi yêu cầu làm sạch biển, trả lại ngư trường cho chúng tôi".

"500 triệu đô đối với tập đoàn Formosa là lớn, nhưng đến tay mỗi người dân chúng tôi thì rất ít ỏi... yêu cầu tập đoàn Formosa bỏ ngay địa bàn chúng tôi, tôi yêu cầu chính quyền phải trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam".

Nguồn: LĐ

https://www.facebook.com/quyenconnguoi/videos/993424140712602/