24/01/2011

“Phen này ông quyết đi buôn lọng”

Nói Thật

image Mấy hôm nay trời rét dữ nên ngại ra ngoài. Ngồi mãi cũng chán, bỗng chợt nhớ tới bài thơ “Chúc tết” nổi tiếng của cụ Tú Xương. Nhân dịp năm Canh Dần sắp hết, năm Tân Mão sắp tới, đọc lại mấy câu chúc của Cụ, bỗng thấy cảm khái muôn phần .

Bài thơ của cụ Tú có 5 khổ. Khổ 1 cụ chúc thọ, khổ 2 cụ chúc giàu, khổ 3 cụ chúc sang, khổ 4 cụ chúc sinh nhiều con, khổ 5 cụ chúc chung mọi người. Tuy vậy sau khi đọc lại thấy khổ thơ chúc sang của cụ sau ngần ấy năm mà vẫn mang “tính thời đại” quá!

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:

Đứa thì mua tước; đứa mua quan.

Phen này ông quyết đi buôn lọng,

Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Vào dịp năm hết tết đến này, bỗng thấy khá nhiều vị được thăng quan tiến chức rất nhanh, cũng thấy một số vị chẳng biết vì tuổi cao sức yếu hay đường quan vận hết hanh thông, mà buộc phải thôi, hoặc mất luôn chức cũ, và cũng thấy một số vị chả biết là vui hay là buồn, là may hay là dở mà quan vị vẫn nguyên.

Tình hình thực tế đó đặt ra mấy vấn đề nóng hổi:

- Những vị được thăng quan tiến chức, phải mua lọng mới hoặc bỏ lọng cũ thay lọng mới để xứng với chức vụ mới. Số này nếu tính cả Trung uơng và địa phương thì khá đông đây.

- Những vị mất chức, tất nhiên không thể dùng lọng cũ, tùy theo tình hình cụ thể mà mua lọng mới cho phù hợp với chức vụ mới nếu may mắn còn được “chức” gì đó do ai đó còn chút tình thưong ban cho, hoặc cá nhân biết đưòng chạy chọt. Những nguời không nằm trong hai trường hợp này không thể còn lọng che nữa, phải “cất” lọng cũ vào kho. Nhưng số này ít thôi.

- Những vị quan còn nguyên chức, để đỡ xấu mặt, cũng cố thay lọng mới (nhưng vẫn phù hợp với chức vụ cũ), vì như vậy ít ra cũng lừa được những ai kém nhạy bén trong nắm bắt tình hình. Số này là khá nhiều đấy.

Một vấn đề nghiêm túc đặt ra: số ngưòi cần mua lọng sẽ tăng vọt và trong trường hợp này đúng là “vùa bán vừa la cũng đắt hàng”. Tính dự báo của cụ Tú sao mà cao xa thế.

Cuối cùng xin nhắc lại mấy câu chúc trong khổ 5 của bài thơ trên:

Bắt chước ai, ta chúc mấy lời:

Chúc cho khắp hết ở trên đời

Vua , quan, sĩ, thứ ngưòi muôn nước,

Sao được cho ra cái giống người”

để sang năm mới tất cả cùng phấn đấu!

NT

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN