13/01/2010

Huyện đảo Hoàng Sa và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Anh Hoàng
Thời xưa quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của tỉnh Nam Ngãi, tức Quảng Nam và Quảng Ngãi ngày nay.
Ngày 15/6/1932 Pháp thiết lập một đại lý hành chính ở quần đảo Hoàng Sa lấy tên là Đại lý hành chính Hoàng Sa, thuộc tỉnh Thừa Thiên. Ngày 30/3/1938 Hoàng đế Bảo Đại ký dụ cho tháp nhập các cù lao Hoàng Sa vào địa hạt tỉnh Thừa Thiên.
Ngày 13/7/1961, chính phủ Việt Nam Cộng hòa chuyển quần đảo Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của tỉnh Quảng Nam.
Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị định tổ chức quần đảo Hoàng Sa thành huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Từ 1/1/1997, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo Hoàng Sa được đặt dưới sự quản lý của chính quyền thành phố Đà Nẵng.
(Xin xem thêm Nguyễn Quang Trung Tiến, Lịch sử quản lý hành chính quần đảo Hoàng Sa, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên – Huế, số 4 (75), 2009, 75-83 – http://bauxitevn.info/c/9158.html).
Như thế, về hành chính, quần đảo Hoàng Sa chưa bao giờ là một bộ phận của tỉnh Khánh Hòa. Thế mà Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (http://gis.chinhphu.vn/) tuy trên bản đồ có ghi “Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng)” nhưng trong danh sách các huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng lại không hề có huyện đảo Hoàng Sa.


Trong khi đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ lại ghi rất rõ rằng cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc tỉnh Khánh Hòa.


Về mặt chủ quyền, huyện đảo Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng hay thuộc Khánh Hòa thì cũng đều của Việt Nam. Nhưng lẽ nào Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, vốn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xác định là “kênh cung cấp thông tin chính thống của Chính phủ trên Internet, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đem lại nhiều tiện ích cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, hình thành nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết Chính phủ với nhân dân.” (http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=517,39913199&_dad=portal&_schema=PORTAL) lại khinh suất đến thế hay sao?
A.H.