28/01/2014

Hạt phù sa Lê Hiếu Đằng

Phạm Đình Trọng

22.1.2014 Lê Hiếu Đằng giã từ cuộc sống

26.1.2014 Lê Hiếu Đằng trở về với Đất Mẹ, với Trời xanh

Tinh anh Lê Hiếu Đằng hòa vào khí thiêng sông núi

Thân xác Lê Hiếu Đằng thành hạt phù sa của sông Sài Gòn.

Khí thiêng sông núi tạo nên khí phách Việt Nam, tinh thần Việt Nam

Hạt phù sa của sông Sài Gòn

Hạt phù sa của sông Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Thu Bồn, sông Thị Vải

Tạo nên màu xanh của đồng bãi, màu xanh của đồng ruộng Việt Nam.

Lê Hiếu Đằng còn mãi trong màu xanh bầu trời, trong màu xanh đất đai Việt Nam

26.1.2014.

P. Đ. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.