28/06/2016

Đan viện Thiên An (Huế) tố cáo nhà chức trách xúc phạm thánh giá và phá hoại tài sản

 

https://www.youtube.com/watch?v=KZMa1VYDPms&feature=youtu.be