13/07/2016

Thông cáo báo chí (tiếng Anh và tiếng Pháp) và toàn văn phán quyết của Tòa án PCA về tranh chấp Biển Đông

(1) Thông cáo báo chí:

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

(2) Toàn văn phán quyết