05/04/2018

Việt Nam: Hãy hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bảo vệ nhân quyềnCác nhà hoạt động vì môi trường bị đặt vào vòng ngắm trong khi đàn áp vẫn tiếp diễn

Lê Thu Hà, Nguyn Bc Truyn, và Nguyn Trung Tôn, Nguyn Văn Đài, 
Trương Minh Đc, và Phm Văn Tri
 © Private
(New York) – Hôm nay, T chc Theo dõi Nhân quyn phát biu rng Vit Nam cn hy b mi cáo buc đi vi các nhà vn đng nhân quyn Lê Thu Hà, Nguyn Bc Truyn, Nguyn Trung Tôn, Nguyn Văn Đài, Phm Văn Tri và Trương Minh Đc, đng thi phóng thích h ngay lp tc. Tòa án Nhân dân Thành ph Hà Ni d kiến s x v án ca h vào ngày mng 5 tháng Tư năm 2018.
Sáu nhà hot đng b cáo buc ti hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s.
Ti duy nht mà nhng nhà hot đng nói trên phm phi là đã vn đng không mt mi cho mt nn dân ch và bo v các nn nhân b vi phm nhân quyn, ông Brad Adams, Giám đc Ban Á châu ca T chc Theo dõi Nhân quyn nói. Chính quyn Vit Nam đáng l cn cm ơn h vì nhng n lc ci thin tình hình đt nước, thay vì bt gi và đem h ra x.
Tội duy nhất mà những nhà hoạt động nói trên phạm phải là đã vận động không mệt mỏi cho một nền dân chủ và bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền. 
Brad Adams - Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức

Lê Thu Hà, Nguyn Bc TruynNguyn Trung TônNguyn Văn ĐàiPhm Văn Trivà Trương Minh Đc b cáo buc có liên quan ti Hi Anh em Dân ch, được Nguyn Văn Đài và các nhà hot đng cùng chí hướng thành lp t tháng Tư năm 2013. Vi các mc tiêu được ghi rõ là bo v các quyn con người đã được Hiến pháp Vit Nam và các Công ước quc tế tha nhn” và “vn đng xây dng mt xã hi dân ch tiến b, công bng và văn minh ti Vit Nam, Hi Anh em Dân ch cung cp mt mng lưới cho các nhà hot đng c trong và ngoài nước, nhng người mun vn đng cho dân ch và nhân quyn Vit Nam.
Các thành viên ca hi đã t chc các khóa tp hun không chính thc v xã hi dân s, nhân quyn và dân ch, và các k năng như an toàn và an ninh mng Internet. H tham gia các cuc biu tình chng Trung Quc và bo v môi trường, và các hot đng nhân đo như giúp đ các nn nhân b thiên tai hay thương phế binh. Hi Anh em Dân ch tr giúp v pháp lý cho mt s nhà hot đng b bt và truy t v các hot đng dân ch, và cùng ký các kiến ngh kêu gi dân ch và nhân quyn Vit Nam. H đi thăm các gia đình tù nhân và can phm chính tr đ bày t tình đoàn kết.
C sáu nhà hot đng đã tham gia nhiu công vic liên quan ti nhân quyn, như vn đng cho các nn nhân, ging bài v tiêu chun nhân quyn, vn đng cho t do tôn giáo, và h tr các tù nhân chính tr và gia đình h. Nguyn Bc Truyn, Nguyn Trung Tôn, Phm Văn Tri và Trương Minh Đc cũng tham gia các nhóm xã hi dân s khác đ đu tranh chng Formosa, mt công ty thép Đài Loan đã thi đc xung bin gây ra thm ha môi trường quy mô ln dc b bin min trung Vit Nam.
Công an bt gi Nguyn Văn Đài và Lê Thu Hà vào tháng Mười hai năm 2015 và cáo buc h ti tuyên truyn chng nhà nước theo điu 88 b lut hình s. C hai người đu b tm giam gn hai mươi tháng mà không được tiếp xúc vi ngun h tr pháp lý. Tháng By năm 2017, công an thay đi ni dung cáo buc thành ti danh hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s. Bn người còn li b bt vào tháng By năm 2017 vi cùng ti danh va nêu.
Ch tr Lê Thu Hà, c năm người còn li đã tng phi th án tù giam vì các hot đng dân ch và nhân quyn ôn hòa ca mình (đ xem chi tiết lý lch ca tng người, xin đc bn ph lc kèm theo đây).
Theo báo Qung Bình, cơ quan ngôn lun ca đng b tnh Qung Bình, li dng s c môi trường bin các tnh min Trung tháng 4-2016, cùng vi các thế lc thù đch, phn t phn đng khác, Hi Anh em Dân ch đã ra sc tuyên truyn, xuyên tc, kích đng, lôi kéo nhân dân tham gia biu tình dưới cái gi là công lý, t do, dân ch, tun hành biu tình vì môi trường. Các đi tượng tìm cách thi phng, khoét sâu nhng vn đ nhy cm mà dư lun xã hi quan tâm; to bc xúc, nghi ng, bt bình trong qun chúng. Chính s c ô nhim môi trường bin vô tình tr thành cơ hi, là nguyên c cho các đi tượng li dng, lu loa nhm gây nh hưởng đ dư lun trong và ngoài nước hiu sai lch v đường li, chính sách ca Đng và Nhà nước, s nghip phát trin kinh tế - xã hi ca các đa phương.
K t sau s c môi trường Formosa vào tháng Tư năm 2016, đã có nhiu cuc biu tình Vit Nam đòi mt môi trường sng sch và đn bù tha đáng cho các nn nhân b nh hưởng. Chính quyn Vit Nam đã đi phó bng cách bt gi và b tù các nhà hot đng tham gia biu tình, trong đó có Nguyn Ngc Như QunhTrn Th NgaH Văn HiTrn Hoàng PhúcHoàng Đc BìnhNguyn Văn Hóa và nhiu người khác na.
Không phi ngu nhiên mà phiên x sáu nhà hot đng được xếp lch vào đúng ngày k nim hai năm thm ha môi trường Formosa, ông Adams nói. Thay vì buc nhng người phê phán phi im tiếng, chính quyn Vit Nam l ra cn yêu cu mt bên th ba kim đnh khách quan v nhng n lc làm sch, khc phc s c ca công ty này, và trao đi trc tiếp vi nhng người dân trong vùng b nh hưởng đ đm bo mi thit hi ca h được đn bù mt cách công bng và minh bch.
Nguyn Văn Đài
Nguyn Văn Đài, 48 tui, là mt lut sư nhân quyn tng h tr thành lp nhiu nhóm nhân quyn trong năm 2006, trong đó có Công đoàn Vit Nam Đc lp, Khi dân ch 8406, và y ban Nhân quyn Vit Nam. Ông đã nhn bào cha cho hu hết các v liên quan đến các nhà th Tin lành ti gia, trong đó có v ca mc sư dòng Mennonite và cu tù nhân chính tr Nguyn Hng Quang. Ông đã viết nhiu bài v dân ch và t do báo chí. Ông cũng m nhiu lp hc ngoi khóa văn phòng lut ca mình đ dy cho nhng người mun hc v nhân quyn.
Vì các hot đng ca mình mà Nguyn Văn Đài đã phi chu rt nhiu đt sách nhiu, đe da, thm vn, qun thúc, câu lưu, hành hung và tù giam. Ông b khai tr khi lut sư đoàn và b bt hi tháng Ba năm 2007 v ti tuyên truyn chng nhà nước theo điu 88 ca b lut hình s. Tháng Năm năm 2007, ông b x và kết án năm năm tù. Tháng Mười mt năm 2007, tòa phúc thm gim mc án ca ông xung còn bn năm.
Sau khi hoàn thành bn án tù, Nguyn Văn Đài lp tc ni li các hot đng vì quyn con người. Tháng Tư năm 2013, ông giúp thành lp mt nhóm có tên gi là Hi Anh em Dân ch đ bo v các quyn con người đã được Hiến pháp Vit Nam và các Công ước quc tế tha nhn và đ vn đng xây dng mt xã hi dân ch tiến b, công bng và văn minh ti Vit Nam.
Tháng Năm năm 2014, khi đang trong mt quán cà phê cùng vài nhà hot đng nhân quyn khác, mt nhóm người kéo đến, ném ly vào ông và đánh đp ông. Tháng Giêng và tháng Ba năm 2015, mt nhóm người tn công vào nhà ông và tìm cách phá ca chính. Đu tháng Mười hai năm 2015, Nguyn Văn Đài có bài nói chuyn v các quyn con người được bo đm trong Hiến pháp Vit Nam, tiếp ni bng mt cuc tho lun m giáo x Vn Lc, huyn Nam Đàn, tnh Ngh An. Bui chiu hôm đó, Nguyn Văn Đài cùng ba nhà hot đng khác tr v Hà Ni. Xe taxi ch h b mt nhóm khong chc người mc thường phc và đeo khu trang. Nguyn Văn Đài k vi mt phóng viên đài Á châu T do rng nhng người này lôi ông ra khi xe taxi, đánh ông vào đùi và vai bng gy g, ri lôi ông lên xe ô tô ca h. Trong xe, h vn tiếp tc đánh ông. Sau cùng, nhng k th ác lt áo khoác và giày ri b ông trên mt bãi bin. Ba nhà hot đng khác cũng b các nhóm người khác đánh rt tàn bo. Mười ngày sau v tn công đó, công an bt Nguyn Văn Đài khi ông đang trên đường đi gp mt phái đoàn Liên Âu ti Vit Nam đ tham gia cuc đi thoi nhân quyn thường niên.     
Nguyn Văn Đài b cáo buc ti tuyên truyn chng nhà nước và b công an tm giam sut 19 tháng rưỡi mà không được tiếp cn vi lut sư hay ngun h tr pháp lý. Tháng By năm 2017, công an thay đi ni dung cáo buc thành ti danh hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s.
Nguyn Văn Đài được trao gii thưởng t do ngôn lun Hellman/Hammett năm 2007, gii Nhân quyn Vit Nam ca Mng lưới Nhân quyn Vit Nam cũng trong năm 2007 và Gii Nhân quyn ca Liên đoàn Thm phán Đc năm 2017. 
Trương Minh Đc
Trương Minh Đc, 58 tui, là mt nhà báo tng viết và đăng bài trên nhiu t báo chính thng Vit Nam, như báo Tin PhongThanh NiênPháp Lut và Kiên Giang (t báo ca quê ông). Các bài viết ca ông phanh phui tham nhũng và các vic khut tt khác ca chính quyn đa phương liên quan ti quyn s hu đt đai. Ông kêu gi mi người hãy giúp đ nhng người gp khó khăn. Năm 2006, ông tham gia khi dân ch 8406 và Đng Vì dân, nhm mc đích góp phn đu tranh thúc đy tiến trình dân ch hóa xã hi, và xây dng mt nước Vit Nam Mi tht s có hòa bình, t do, m no và tiến b.
Trương Minh Đc b bt vào tháng Năm năm 2007 và cáo buc ti li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích ca nhà nước theo điu 258 ca b lut hình s. Ông b kết án năm năm tù. Sau khi hoàn thành bn án tù vào tháng Năm năm 2012, Trương Minh Đc li tiếp tc viết v các vn đ nhân quyn. Ông vn đng cho tù nhân lương tâm, nhng người vn đang b ngược đãi trong ngc tù ch vì không chu nhn ti. Ông tham gia Liên đoàn Lao đng Vit T do t năm 2014 đến năm 2016 và Phong trào Lao đng Vit t năm 2016 đ đu tranh cho quyn li ca người lao đng. Ông là thành viên Hi Cu Tù nhân Lương tâm Vit Nam, và Hi Anh em Dân ch, được thành lp t năm 2013 đ bo v các quyn con người đã được Hiến pháp Vit Nam và các Công ước quc tế tha nhn và đ vn đng xây dng mt xã hi dân ch tiến b, công bng và văn minh ti Vit Nam. Ông cũng đu tranh chng Formosa, mt công ty thép Đài Loan đã thi đc xung bin gây ra thm ha môi trường quy mô ln dc b bin min trung Vit Nam.
Vì các hot đng ca mình, Trương Minh Đc đã phi chu rt nhiu v sách nhiu, đe da, qun thúc, thm vn, và hành hung. Tháng Chín năm 2014, khi Trương Minh Đc đi cùng vi ba nhà hot đng khác ti B Công an Hà Ni đ yêu cu gii thích lnh cm xut cnh đi vi nhà vn đng cho quyn li ca người lao đng Đ Th Minh Hnh, mt nhóm người mc thường phc đã tn công và đánh ông đến ngt xu. Tháng Mười mt năm 2014, ông b mt nhóm tám người đánh rt tàn bo, trong đó có mt người ông nhn din được là công an tên là Hòa, người đã thm vn và đánh mình hai tháng trước đó đn công an phường M Phước, huyn Bến Cát (tnh Bình Dương). Tháng Mười mt năm 2015, công an tnh Đng Nai câu lưu và hành hung Trương Minh Đc cùng nhà hot đng vì quyn li người lao đng Đ Th Minh Hnhch vì h giúp đ người lao đng Công ty Yupoong thc hành các quyn ca mình.
Tháng By năm 2017, công an bt gi Trương Minh Đc và cáo buc ông ti hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s.
Trương Minh Đc được trao gii thưởng t do ngôn lun Hellman/Hammett năm 2013, và gii Nhân quyn Vit Nam ca Mng lưới Nhân quyn Vit Nam năm 2010. 
Nguyn Trung Tôn
Nguyn Trung Tôn, 46 tui, là mc sư Tin lành đc lp và mt blogger chuyên viết v tình trng thiếu t do tôn giáo và các vn đ nhân quyn khác Vit Nam. Ông viết v tình trng trưng thu đt đai đa phương và nn tham nhũng đã đy nhiu nông dân vào hoàn cnh không có đt. Ông nhn xét v các khon lãng phí tin thuế và ngân sách vào các l hi thay vì s dng đ đu tư xây dng cơ s h tng, trường hc hay h tr cho dân nghèo. Ông ng h nhng người bn hot đng vì quyn t do tôn giáo, như nhà lãnh đo Pht giáo Hòa Ho đc lp Lê Quang Liêm hay mc sư Tin lành Mennonite Dương Kim Khi. Ngoài ra, Nguyn Trung Tôn cũng viết v tình trng công an sách nhiu và tn công bn thân ông cũng như gia đình ông. 
Nguyn Trung Tôn đã phi chu rt nhiu đt sách nhiu, đe da, qun thúc, thm vn, và hành hung. Tháng Năm năm 2003, nhiu người mc thường phc tn công vào nhà riêng, nơi ông s dng làm nhà th ti gia. Tháng Sáu năm 2006, ông b công an triu tp sau khi d mt bui l ti nhà th, và b hành hung trong khi thm vn. Tháng Tám năm 2009, trong mt bui cu nguyn ti nhà riêng, nhiu người mc thường phc có đi din chính quyn đa phương đi cùng đã tn công và đánh đp nhng người trong gia đình Nguyn Trung Tôn và bn bè hot đng vì t do tôn giáo. Tháng Sáu năm 2010, cu con trai v thành niên ca ông, tên là Nguyn Trung Trng Nghĩa b năm người l mt đánh trên đường đi hc sau khi cha cu đã phanh phui các hành vi vi lm dng quyn lc ca công an.
Nguyn Trung Tôn b bt vào tháng Giêng năm 2011 v ti tuyên truyn chng nhà nước và b kết án hai năm tù. Sau khi thi hành xong án tù vào tháng Giêng năm 2013, Nguyn Trung Tôn lp tc ni li các hot đng vn đng cho nhân quyn và dân ch. Ông viết hi ký v thi gian trong tù, sau đó đã được đăng trên Dân Làm Báo. Ông vn đng đòi th các tù nhân chính tr. Ông là thành viên ca Hi Cu Tù nhân Lương tâm Vit Nam và Hi Anh em Dân ch, được thành lp t năm 2013 nhm bo v các quyn con người đã được Hiến pháp Vit Nam và các Công ước quc tế tha nhn và đ vn đng xây dng mt xã hi dân ch tiến b, công bng và văn minh ti Vit Nam. Ông đu tranh chng Formosa, mt công ty thép Đài Loan đã thi đc xung bin gây ra thm ha môi trường quy mô ln dc b bin min trung Vit Nam.
Tháng Hai năm 2017, Nguyn Trung Tôn và mt người bn na đón xe khách xã Qung Thnh, tnh Thanh Hóa đ v th trn Ba Đn, tnh Qung Bình. Khi ti nơi, mt nhóm khong 7, 8 người mc thường phc lôi h vào mt chiếc xe by ch, ly hết đ đc và lt qun áo ca h, và dùng áo khoác trùm đu h ri đánh liên tc bng ng st. Sau đó nhng k th ác b Nguyn Trung Tôn và người bn cùng đi xung mt cánh rng vng tnh Hà Tĩnh. Nguyn Trung Tôn b thương nng và phi tri qua phu thut ti mt bnh vin đa phương.
Tháng By năm 2017, công an bt gi Nguyn Trung Tôn và cáo buc ông ti hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s.
Nguyn Trung Tôn được trao gii thưởng t do ngôn lun Hellman/Hammett năm 2013. 
Phm Văn Tri
Phm Văn Tri, 46 tui, là mt blogger đã dùng nhiu bút danh đ viết v nhân quyn, dân ch, quyn s hu đt đai, quyn t do tôn giáo và tranh chp lãnh th gia Vit Nam và Trung Quc. Ông là mt thành viên tích cc ca y ban Nhân quyn Vit Nam, mt trong vài t chc nhân quyn duy nht tng hot đng Vit Nam thi đó, cho đến khi tt c các lãnh đo ca t chc này b bt. Ông cũng viết cho T Quc, mt tp san bt đng chính kiến. K t năm 2006, ông phi chu rt nhiu v sách nhiu, qun thúc, hành hung và thm vn.
Công an bt Phm Văn Tri vào tháng Chín năm 2008 và cáo buc ông ti tuyên truyn chng nhà nước theo điu 88 b lut hình s. Tháng Năm năm 2009, Đoàn Công tác v Bt gi Tùy tin ca Liên Hip Quc kết lun rng Phm Văn Tri đã b tm gi oan. Bt chp kết lun đó, ti tháng Mười năm 2009 ông vn b x và kết án bn năm tù giam.
Theo ni dung bn cáo trng được đăng trên báo chí nhà nước, Phm Văn Tri “đã viết bài ‘Đơn t cáo v chính sách an ninh ca Nhà nước và Đng Cng sn Vit Nam vào tháng 11-2006 vi ni dung xuyên tc s tht, vu cáo Nhà nước đàn áp dân ch. Ngoài ra, Tri còn tr li phng vn qua đin thoi vu khng b công an, qun chúng nhân dân đàn áp đánh đp.
Sau khi hoàn thành bn án tù vào tháng Chín năm 2012, Phm Văn Tri lp tc ni li vic vn đng cho nhân quyn và dân ch. Tháng Tư năm 2013, ông giúp thành lp Hi Anh em Dân ch nhm bo v các quyn con người đã được Hiến pháp Vit Nam và các Công ước quc tế tha nhn và đ vn đng xây dng mt xã hi dân ch tiến b, công bng và văn minh ti Vit Nam. Ông vn đng đòi th các tù nhân và can phm chính tr trong đó có Trn Anh Kim và Nguyn Văn Đài. Ông đu tranh chng Formosa, mt công ty thép Đài Loan đã thi đc xung bin gây ra thm ha môi trường quy mô ln dc b bin min trung Vit Nam.
Phm Văn Tri b theo dõi gt gao. Các nhà hot đng và cu tù nhân chính tr ti thăm ông b sách nhiu, câu lưu và đánh đp. Tháng Mười hai năm 2016, nhiu người mc thường phc ti ném đá vào nhà ông và làm v kính ca s.
Công an bt Phm Văn Tri vào tháng By năm 2017 và cáo buc ông ti hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s.
Nguyn Bc Truyn
Nguyn Bc Truyn, 50 tui, là mt doanh nhân bt đu tham gia các hot đng nhân đo vào đu thp niên 2000. Ông h tr các nn nhân b thiên tai, tr m côi và tr em vùng sâu vùng xa. Công ty ông là mt trong s nhng công ty đu tiên Vit Nam áp dng chế đ ngh sinh con cho nam gii. Ông viết và đăng bài trên các trang mng tin tc hi ngoi v tình trng đè nén, bt công và vi phm nhân quyn ca chính quyn Vit Nam. Năm 2005, ông gia nhp Đng Dân ch Nhân dân mi được thành lp đ vn đng cho đa nguyên đa đng Vit Nam.
Nguyn Bc Truyn b bt hi tháng Mười mt năm 2006 theo điu 88 b lut hình s v ti danh tuyên truyn chng nhà nước. Theo bn cáo trng được báo chí nhà nước đăng li, trước thm Hi ngh Thượng đnh APEC (vào tháng 11 năm 2006), ông đã “đi ri truyn đơn, tp hp lc lượng, t chc biu tình, viết thư đòi gp Tng thng M khi vào thăm Thành ph H Chí Minh.” Tháng Năm năm 2007, Tòa án Nhân dân Thành ph H Chí Minh kết án Nguyn Bc Truyn bn năm tù giam. Đến tháng Tám năm 2007, Tòa án Ti cao gim mc án ca ông xung còn ba năm sáu tháng.
Ngay sau khi mãn án tù hi tháng Năm năm 2010, Nguyn Bc Truyn bt đu đăng các bài viết v nhng người bn tù chính tr ca mình, và ni khó khăn, s k th mà nhng cu tù nhân chính tr phi chu đng. Ông là thành viên trc ngôn ca Hi Ái hu Tù nhân Chính tr và Tôn giáo Vit Nam, có mc tiêu h tr các tù nhân và gia đình h. Ông tr li phng vn ca Đài Á châu T do và đài BBC v các tri nghim trong tù và tp hp mt danh sách chi tiết các cu tù nhân Vit Nam cho các t chc nhân quyn quc tế. Nguyn Bc Truyn vn đng cho các tín đ Pht giáo Hòa Ho Vit Nam đc lp b đàn áp ch vì h không chu theo giáo hi Pht giáo Hòa Ho đã được nhà nước phê chun. Ông phi hp vi nhà th Dòng Chúa Cu thế Thành ph H Chí Minh thc hin các hot đng nhân đo cho các thương phế binh tng chiến đu trong quân đi min Nam trước 1975. Ông đu tranh chng Formosa, mt công ty thép Đài Loan đã thi đc xung bin gây ra thm ha môi trường quy mô ln dc b bin min trung Vit Nam.    
Vì các hot đng bo v nhân quyn ca mình, Nguyn Bc Truyn đã phi chu nhiu v sách nhiu, đe da, theo dõi gt gao, thm vn, và hành hung. Tháng Tám năm 2010, công an thành ph H Chí Minh câu lưu và thm vn ông sau khi ông công khai kêu gi B Chính tr Vit Nam phóng thích tt c tù nhân chính tr và tôn giáo. Tháng Hai năm 2014, mt nhóm bn hot đng đến thăm Nguyn Bc Truyn và v ông là Bùi Th Kim Phượng huyn Lp Vò, tnh Đng Tháp. Cnh sát giao thông và nhiu người mc thường phc đã chn h li và tn công h. Ba người trong nhóm b bt, b cáo buc ti phá ri trt t công cng và b kết án tù. Hai tun sau đó, Nguyn Bc Truyn ra Hà Ni đ gp các nhà ngoi giao nước ngoài nhm vn đng cho nhng người b bt. Trên đường đến Đi S quán Úc, mt nhóm người mc thường phc tn công và làm dp mũi ông. Tháng Chín năm 2016, Nguyn Bc Truyn cùng v đang trên đường v nhà thì b mt nhóm người mc thường phc tn công và dùng mũ bo him đánh h.
Công an bt Nguyn Bc Truyn vào tháng By năm 2017 và cáo buc ông ti hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình s.
Nguyn Bc Truyn được trao gii thưởng t do ngôn lun Hellman/Hammett năm 2011, và gii Nhân quyn Vit Nam ca Mng lưới Nhân quyn Vit Nam trao năm 2014. 
Lê Thu Hà
Lê Thu Hà, 36 tui, bt đu quan tâm đến các vn đ xã hi và nhân quyn t khi còn là sinh viên. Sau khi tt nghip, ch đi dy tiếng Anh và tham gia các hot đng xã hi dân s. Năm 2013, ch tham gia Hi Anh em Dân ch đ bo v các quyn con người đã được Hiến pháp Vit Nam và các Công ước quc tế tha nhn và đ vn đng xây dng mt xã hi dân ch tiến b, công bng và văn minh ti Vit Nam. Ch giúp nhóm dch các báo cáo v vi phm nhân quyn sang tiếng Anh. Ch tham gia biu tình vì môi trường đ phn đi vic cht cây Hà Ni vào tháng Ba năm 2015. Ch cùng mt nhóm nh các nhà hot đng đưa tin v các v vi phm nhân quyn trên mt kênh YouTube gi là Lương tâm TV do Hi Anh em Dân ch và Hi Cu Tù nhân Lương tâm thành lp vào tháng Tám năm 2015. Ch kêu gi hy b điu 258 có ni dung trng pht nhng người hot đng ôn hòa vi ti danh li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích nhà nước. Lê Thu Hà cũng đi ti tòa án khi có các phiên x nhng người hot đng chính tr đ bày t tình đoàn kết.
Tháng Tư năm 2015, công an cm Lê Thu Hà xut cnh đi d hi ngh v nhân quyn Thy Đin. Tháng Chín năm 2015, ch b câu lưu và thm vn v vic tham gia kênh Lương tâm TV.
Tháng Mười hai năm 2015, công an bt Lê Thu Hà và cáo buc ch ti tuyên truyn chng nhà nước theo điu 88 ca b lut hình s. Ch b công an tm giam 19 tháng rưỡi mà không được tiếp xúc vi lut sư hay ngun h tr pháp lý. Tháng By năm 2017, công an thay đi ti danh ca ch thành “hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân theo điu 79 ca b lut hình sự.