22/05/2019

Đoàn Bauxite Việt Nam đi cứu trợ bão lụt tại miền Trung cuối năm 2009