Ai là “Lục Tốn” đang bị mắc kẹt trong “trận đồ bát quái Kit-Test Việt Á”?

Trận đồ mai phục do Trung Nam Hải bày ra?

La Quán Cơm

clip_image002clip_image004 

clip_image006

Truyện Tam Quốc tại hồi 84, La Quán Trung viết: “Nói về Lục Tốn đại thắng, thừa thế dẫn quân đuổi theo về phía tây. Khi gần tới ải Quỳ Quan, Tốn ngồi trên ngựa, trông ra mé trước mặt, thấy chỗ cạnh bờ sông bên sườn núi, có một đám sát khí bốc ngùn ngụt lên tận trời. Tốn quay ngựa lại, bảo các tướng rằng:

- Mé trước tất có quân mai phục, ba quân không được tiến lên vội.

Liền sai lui về hơn mười dặm, tìm chỗ địa thế rộng rãi, dàn trận đợi quân địch đến. Lại sai người đi dò xem. Người đi dò trở về báo là không thấy có quân mã nào. Tốn không tin, xuống ngựa trèo lên núi nhìn xem, vẫn thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt. Lại sai người đi dò xét cẩn thận, nhưng cũng thấy về báo là tịnh không có một người nào. Tốn thấy trời về chiều, sát khí bốc lên càng mạnh, trong bụng nghi nghi hoặc hoặc, sai người tâm phúc đi dò thám lượt nữa. Người ấy về báo rằng ở cạnh bờ sông chỉ có tám chín chục đống đá vứt ngổn ngang, chớ không có quân mã nào cả.

Tôn càng nghi lắm, sai đòi thổ dân đến nơi. Một lát, có vài người đến. Tốn hỏi rằng:

- Ai mang đá xếp ngổn ngang thế kia, mà trong đống đá lại có sát khí bốc lên như vậy?

Thổ dân thưa rằng:

- Chỗ này gọi là bến Ngư Phúc. Khi Gia Cát Lượng vào Xuyên, dẫn quân đi qua đây, lấy đá bày ra trận thế ở trên bãi cát. Từ bấy giờ, ngày nào cũng có sát khí như đám mây ở đó bốc lên.

Lục Tốn nghe xong, lên ngựa dẫn vài chục kỵ mã đến xem trận đá. Tốn dừng ngựa trên sườn núi, trông xa bốn mặt tám phương đều có cửa vào ra. Tốn cười, nói:

- Đó là thuật làm mê hoặc người ta đấy thôi, chớ có ích gì!

Bèn dẫn vài tên kỵ xuống núi, vào thẳng trong thạch trận ngắm xem. Bộ tướng bẩm rằng:

- Trời đã về chiều rồi, xin đô đốc về cho sớm!

Tốn sắp sửa trở ra, bỗng đâu nổi một cơn gió to, cát sỏi bay lên mù mịt, rồi thấy đá dựng lên chơm chởm cả như gươm cắm, cát nổi lên từng đống như núi, dưới sông sóng cuồn cuộn, tiếng reo như trống rung, gươm chọi. Tốn giật mình nói:

- Ta mắc phải mẹo Gia Cát Lượng mất rồi!”

Có thể ví vụ “Kit-Test Việt Á” giống với trận Hào Đinh trong Tam Quốc diễn nghĩa: Lưu Bị bị Lục Tốn dùng kế hỏa công đốt sạch 40 doanh trại, lương thảo khiến cho 70 vạn quân Thục bị vỡ trận, đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Lưu Bị phải bỏ quân bỏ tướng mà chạy thoát thân về thành Bạch Đế để rồi năm sau ốm chết…

Lưu Bị may thoát chết được trận này do nhờ vào trận đồ bát quái là 80-90 đống đá được Gia Cát Lượng bày đặt sẵn để ngăn chặn Lục Tốn không dám dẫn quân truy kích đến cùng…

Vậy trong “Chiến dịch Kit-Test Việt Á”, một chiến dịch Hào Đình khiến cho quân tướng Việt Nam chết như ngả rạ, hơn 70 vạn quân Thục bị đánh cho tan tác. Điều này có tương ứng với hơn 70 viên tướng CDC có máu mặt đã bị tôm cổ cho vào lò giống như các chiến tướng lừng danh nhà Thục Hán: Trương Nam, Tiêu Súc, Ngô Ban…Các viên tướng đó là Chu Ngọc Anh, Long rồng xanh…Quân “Lạc Việt” dưới quyền cầm quân của chủ tướng Lưu Minh Trọng bị đánh cho tơi tả, đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau, đôi khi quân ta đánh lẫn quân mình khiến cho quân sĩ thì rã đám, chủ tướng thì nghẹn ngào....

Tình cảnh của quân Lạc Việt hiện tại giống như bị sa vào bát trận đồ thời Tam Quốc…Trong Tam Quốc diễn nghĩa, người bị sa vào Bát Trận đồ là Lục Tốn còn trong trận “ Kit-Test Việt Á “ đội quân bị sa vào bẫy chưa tìm ra lối thoát lại là đội quân Lạc Việt.

Kẻ đang bị sa vào bẫy bát trận đồ này là ai, là ai? Quý vị thử đoán xem…

L.Q.C.

Nguồn: FB Dao Pham Viet

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn