03/12/2012

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

clip_image002  

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính viếng Cha CHÂN TÍN

(Linh mục dòng Chúa Cứu Thế)

 

    * Đức TÍN bão không lay, kính Chúa - Cứu Nhân là hạnh phúc!

  * Chữ CHÂN mưa chẳng đổi, thương Đời - Độ Thế mặc gian truân!

 

                                                       Đà Lạt ngày 2-12-2012

                                Hà Sĩ Phu cùng các thân hữu Đà Lạt-Lâm Đồng

                                                             đồng kính viếng

                         clip_image003

clip_image005

Kỷ niệm với Cha Chân Tín (Từ trái sang: ông bà Nguyễn Ngọc Lan-Thanh Vân, Cha Chân Tín, bà Quản Mỹ Lan, Hà Sĩ Phu)

Phân ưu của Bauxite Việt Nam

Được tin Linh mục STÊPHANÔ NGUYỄN TÍN tức CHÂN TÍN vừa qua đời ngày 01 tháng 12 năm 2012, sau khi hoàn tất hành trình 92 năm ở trần gian, 68 năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, 63 năm sứ vụ Linh mục, chúng tôi, BBT BVN xin được bày tỏ lời phân ưu thành kính.

Linh mục Chân Tín là tấm gương của một nhà chân tu, kết hợp được đức tin tôn giáo nhân ái với tư duy độc lập của một công dân trí thức yêu nước, vì con người, luôn mong cho xã hội được công bằng, dân chủ, tự do. Linh mục qua đời để lại nhiều tình thương yêu nơi trần thế.

Xin chia sẻ niềm tiếc thương sâu sắc của chúng tôi và của bạn bè tới Dòng tu Chúa Cứu Thế, tới Giáo hội cùng gia đình Linh mục Chân Tín.

Bauxite Việt Nam