05/05/2019

Chào mừng Ba Sàm trở về với cuộc sống


Chúc mừng BẠN ra khỏi chiếc lồng sắt nhỏ.

Hy vọng Anh Ba Sàm lại phục sinh.

Bauxite Việt Nam


Tổng hợp hình ảnh từ hai trang FB: Vũ Thư Hiên Võ Văn Tạo