03/04/2013

YÊU CẦU GIẢI THÍCH VÀ TRẢ LỜI ĐƠN TỐ CÁO

Bauxite Việt Nam nhận được đơn thư sau đây từ gia đình Cù Huy Hà Vũ.

Xin đăng tải để độc giả biết phần nào tình hình của TS Cù Huy Hà Vũ.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

clip_image004

clip_image006